ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 2. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 13.12.2018
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 2. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříborIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z činnosti výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Stanovení kompetencí místostarosty města PříborIng. arch. Jan Malík
7. Nemovitosti na ul. Masarykově v PříbořeIng. arch. Jan Malík
8. Prodej části pozemku parc. č. 247/1 k. ú. PříborMgr. Pavel Netušil
9. Prodej části pozemku parc. č. 126/1 k. ú. Příbor - Jednota s. d.Mgr. Pavel Netušil
10. Prodej pozemku - Bytové družstvo MopMgr. Pavel Netušil
11. Prodej pozemků v lokalitě Za školou Npor. LomaIng. arch. Jan Malík
12. Prodej pozemku parc. č. 2178/36 k. ú. Příbor - Lokalita Za školou Npor. LomaIng. arch. Jan Malík
13. Výkup pozemku parc. č. 950/8 k. ú. PříborMgr. Pavel Netušil
14. Návrh RO č. 8 města Příbora na rok 2018Ing. arch. Jan Malík
15. Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2019Ing. arch. Jan Malík
16. Střednědobý výhled rozpočtu města Příbor na roky 2020-2021Ing. arch. Jan Malík
17. Návrh zřizovací listiny Technických služeb města PříboraMgr. Pavel Netušil
18. Aktualizace Manuálu regulativů zástavby lokality Za školou Npor. Loma v Příboře (Z43)Ing. arch. Jan Malík
19. Jmenování členů kontrolního výboruIng. arch. Jan Malík
20. Jmenování členů finančního výboruIng. arch. Jan Malík
21. Obecně závazná vyhláška města Příbora o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůMgr. Pavel Netušil
22. Obecně závazná vyhláška č. /2018, o místním poplatku ze psůMgr. Pavel Netušil
23. Podání žádosti o dotaci do programu "Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů"Ing. arch. Jan Malík
24. Podání žádosti o dotaci na akci "Sanace opěrné zdi Farní-Žižkova"Ing. arch. Jan Malík
25. Přesun finančního příspěvku v rámci programu Dědictví do roku 2019Ing. arch. Jan Malík
26. Stížnost na ZM Příbora ve věci vyjmutí pozemků z projednávání Změny č.1 Územního plánu PříboraIng. arch. Jan Malík
27. Převod části veřejné finanční podpory MTZ na rok 2019Ing. arch. Jan Malík
28. Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům ZMIng. arch. Jan Malík
29. Plán práce ZM na I. pololetí roku 2019Ing. arch. Jan Malík
30. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
31. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík
starosta
Za správnost: Lucie Boháčová, referent