ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 8. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 23.10.2019
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 8. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříborIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Sanace opěrné zdi Farní-ŽižkovaIng. arch. Jan Malík
7. Prodej pozemku - Lokalita Za školou Npor. Loma - změna usneseníMgr. Pavel Netušil
8. Prodej pozemků - Lokalita za školou Npor. Loma v PříbořeMgr. Pavel Netušil
9. Směna pozemků - Oldřich SeibertMgr. Pavel Netušil
10. Výkup pozemku parc. č. 3279/266 k. ú. Příbor - Lávka přes obchvatMgr. Pavel Netušil
11. Majetkoprávní vypořádání Silnice D 48 Rybí - MÚK Rychlatice, stavební objekt C 118Mgr. Pavel Netušil
12. Kotlíkové dotace, 3. výzva - navýšení finanční částky na podporuMgr. Pavel Netušil
13. Obecně závazná vyhláška města Příbor o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůMgr. Pavel Netušil
14. Petice za vybudování discgolfového hřiště v PříbořeMgr. Pavel Netušil
15. Pamětní desky na fasádě radniceIng. arch. Jan Malík
16. Návrh RO č. 4 města Příbora na rok 2019Ing. arch. Jan Malík
17. Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na sociální služby pro rok 2019 - 2. etapaMgr. Pavel Netušil
18. Změna Zakladatelské listiny společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o.Ing. arch. Jan Malík
19. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
20. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Lucie Boháčová
referent
Za správnost: Ing. arch. Jan Malík, v.r., starosta