ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 9. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 11.12.2019
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 9. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříborIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Lokalita Za školou Npor. Loma - vyhodnocení prodeje, další rozvojMgr. Pavel Netušil
7. Lokalita Za školou Npor. Loma - pojmenování ulicMgr. Pavel Netušil
8. Lokalita Za školou Npor. Loma - oprava přílohyMgr. Pavel Netušil
9. Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva pro ČR Státní pozemkový úřad - pozemky parc. č. 2931/2, 2931/3, 2931/11 a 2931/13 k. ú. PříborMgr. Pavel Netušil
10. Prodej částí pozemku parc. č. 3028/12 k. ú. PříborMgr. Pavel Netušil
11. Prodej pozemku parc. č. 353/11 k. ú. Klokočov u PříboraMgr. Pavel Netušil
12. Prodej částí pozemků parc. č. 3287/6 a 166 k. ú. PříborMgr. Pavel Netušil
13. Prodej pozemku parc. č. 2222/3 k. ú. Příbor - ul. Na BenátkáchMgr. Pavel Netušil
14. Prodej pozemků - Lokalita Za školou Npor. LomaMgr. Pavel Netušil
15. Prodej části pozemku parc. č. 18/2 k. ú. PříborMgr. Pavel Netušil
16. Prodej částí pozemku parc. č. 471/2 k. ú. HájovMgr. Pavel Netušil
17. Výkup pozemku parc. č. 403 k. ú. HájovMgr. Pavel Netušil
18. Žádosti o změnu Územního plánu PříboraIng. arch. Jan Malík
19. Přesun finančního příspěvku v rámci programu Dědictví do roku 2020Ing. arch. Jan Malík
20. Přesun části finančního příspěvku v rámci programu Dědictví do roku 2020Ing. arch. Jan Malík
21. Přesun části finančního příspěvku v rámci programu Dědictví do roku 2020Ing. arch. Jan Malík
22. Plán práce ZM na 1. pololetí roku 2020Ing. arch. Jan Malík
23. Směrnice o udělování cen obce a čestného občanstvíIng. arch. Jan Malík
24. Dodatek č. 1 smlouvy "Kotlíkové dotace - 3. výzva"Mgr. Pavel Netušil
25. Obecně závazná vyhláška města Příbor o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůMgr. Pavel Netušil
26. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psůIng. arch. Jan Malík
27. Obecně závazná vyhláška za užívání veřejného prostranstvíIng. arch. Jan Malík
28. Návrh RO č. 5 města Příbor na rok 2019Ing. arch. Jan Malík
29. Střednědobý výhled rozpočtu města Příbor na roky 2021-2023Ing. arch. Jan Malík
30. Návrh rozpočtu města Příbor na rok 2020Ing. arch. Jan Malík
31. Vyhodnocení spolupráce Lašské brány BeskydIng. arch. Jan Malík
32. Převod části veřejné finanční podpory MTZ na rok 2019Ing. arch. Jan Malík
33. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
34. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík
starosta
Za správnost: Lucie Boháčová, referent