Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:21
Konané dne:23.09.2021
Materiál číslo:16
Název materiálu a návrh usnesení:
Rozpočtové opatření č. 3 provedené v kompetenci rady města
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

rozpočtové opatření č. 3 roku 2021 schválené radou města dne 29.06.2021.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 1
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. Kamila Nenutilová
Zpracoval:Bc. Petra Friedlová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Tento materiál se předkládá Zastupitelstvu města Příbora na základě usnesení č. 11/15/ZM/2020, které bodem III. radě města ukládá informovat zastupitelstvo města o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci rady.

 

Předmětem RO č. 3 bylo vyčlenění finančních prostředků na poskytnutí humanitární pomoci pěti obcím zasaženým tornádem 24. června 2021 v Jihomoravském kraji.

Jihomoravské obce zasáhla ve čtvrtek 24. června nepředvídaná živelná pohroma v podobě tornáda, které zdevastovalo několik obcí. Škody byly mimo jiné i materiálně rozsáhlé.

Vedení města se chtělo zapojit do humanitární pomoci a přispět pěti zasaženým obcím v částce 20 000 Kč pro každou obec. Jednalo se o obce Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Hodonín Bažantice a Mikulčice.

RO č. 3 se předložilo radě města ke schválení dle usnesení zastupitelstva č. 11/15/ZM/2020, které radu města opravňuje provést rozpočtové opatření dle bodu II. tohoto usnesení, a to: s omezením do 1 000 000 úhrnem za jednu položku k zapojení výdaje nutného na zajištění chodu obce v případě havárií, nebo stavu nouze nebo stavu nebezpečí.

Rada města může schválit poskytnutí transferu do výše 20 000 Kč.

RO č. 3 se předložilo Radě města Příbora na schůzi dne 29.06.2021 na základě nutnosti vyčlenění finančních prostředků pro tuto humanitární pomoc z rezervy rozpočtu města. RO č. 3 došlo k přesunu 100 000 Kč z rezervy rozpočtu města § 6409, p. 5901 na § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, pol. 5229 za účelem poskytnutí neinvestičních transferů výše zmíněným obcím v souvislosti s živelnou pohromou.

Přílohy:
Příloha č.1: Usnesení RM 29.6.2021.pdf (Veřejná)