Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:21
Konané dne:23.09.2021
Materiál číslo:8
Název materiálu a návrh usnesení:
Nemovitosti na ul. U Brány v Příboře - objekt č. p. 109 a související pozemky
I. Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej nemovitostí na ul. U Brány v Příboře - objekt č. p. 109 a pozemky parc. č. 1475/2 a 1473/3, vše v k. ú. Příbor dle žádosti společnosti Stav RK servis s. r. o. ze dne 01.06.2021.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 6
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Mgr. Pavel Netušil
Schválil:Ing. Jaroslav Šimíček
Zpracoval:Lenka Habdasová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Rada města předkládá radě města k projednání věc - prodej nemovitostí na ul. U Brány.

 

Jedná se o nemovitosti:

 

pozemek parc. č. 1475/2        zastavěná plocha a nádvoří               o výměře 57 m2

součástí pozemku je budova - stavba občanského vybavení č. p.  109 - bývalé veřejné WC

pozemek parc. č. 1475/3        ostatní plocha - jiná plocha               o výměře 141 m2

 

Nemovitosti byly v 1. pololetí roku 2021 nabídnuty k pronájmu, na zveřejněný záměr města nereagoval žádný zájemce o pronájem. Záměr pronájmu byl na základě usnesení č. 38/47/RM/2021 ze dne 18.05.2021 zveřejněn na úřední desce MÚ ve dnech 19.05.2021 - 21.06.2021. Ke zveřejněnému záměru nebyly ve stanoveném termínu podány žádné žádosti o pronájem.

 

Odboru IRSM byly v průběhu zveřejnění záměru pronájmu postoupeny dvě žádosti o prodej těchto nemovitostí. Jedná se o žádosti přijaté 22.04.2021 a 01.06.2021. Obě žádosti jsou od podnikatelských subjektů pro účel zřízení provozovny, zázemí firmy se zřízením bytové jednotky apod. Žádost p. Martina Oborného ze dne 22.04.2021 byla dne 16.07.2021 vzata zpět.

 

Aktuálně evidovaná žádost:

  1. Stav RK servis s. r. o. - Radek Klimša, stavební firma, žádost ze dne 01.06.2021 - viz příloha č.1

Prodej předmětných nemovitostí již byl projednáván v uplynulém volebním období v průběhu let 2017-2018, kdy zastupitelstvo města na základě žádosti o prodej stanovilo podmínky a následně byl záměr prodeje zveřejněn. Vzhledem k časové náročnosti projednání žádosti, mj. vypracování znaleckého posudku pro stanovení tržní ceny pozemku parc. č. 1475/2 včetně budovy č. p. 109, schválení podmínek prodeje zastupitelstvem města, zveřejnění záměru na úřední desce MÚ apod., žadatel od svého záměru ustoupil a nemovitosti zůstaly až do současnosti v majetku města.

 

Odbor IRSM má k dispozici znalecký posudek z r. 2017, který lze dle sdělení jeho zpracovatele aktualizovat. V r. 2017 činila cena pozemku parc. č. 1475/2 vč. budovy celkem 610.290 Kč, pozemek parc. č. 1475/3 byl nabídnut k prodeji za cenu dle Pravidel, tj. 600 Kč/m2, tato cena je stanovena i aktuálními Pravidly č. 2/2020. Pří výměře pozemku parc. č. 1475/3 činící 141 m2 by cena pozemku byla 84 600 Kč.

 

Odbor investic, rozvoje a správy majetku v rámci projednávání žádosti o prodej předmětných nemovitostí požádal o stanovisko technické služby, příslušné odbory MÚ, stavební komisi a následně finanční výbor. Radě města si vyžádala předložení příslušného materiálu pro mimořádnou schůzi dne 27.07.2021 bez těchto stanovisek, s tím, že tato nejsou nutná, neboť stanovisko RM k prodeji je jednoznačně záporné.

 

Usnesení RM č. 8/52/RM/2021 ze dne 27.07.2021:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej nemovitostí na ul. U Brány v Příboře - objekt č. p. 109 a pozemky parc. č. 1475/2 a 1473/3, vše v k. ú. Příbor dle žádosti o prodej společnosti Stav RK servis s. r. o. ze dne 01.06.2021.

 

Ze stanoviska TSMP: Doporučení ponechat nemovitosti v majetku města, odstranit stavební objekt a vybudovat funkční a reprezentativní prostor s ohledem na strategické umístění nemovitostí.

 

Ze stanoviska OŽPD: Doporučení ponechat nemovitosti v majetku města.

 

Ze stanoviska OIRSM - územní plán: Záměr, pro který jsou nemovitosti požadovány k prodeji, je v souladu s platným územním plánem.

 

Odbor IRSM má k dispozici dřívější stanoviska stavební komise a komise pro regeneraci MPR.

Ze stanoviska stavební komise - schůze 15.03.2021: SK/18/5/2021 Stavební komise doporučuje demolici objektu bývalých záchodů a vytvoření klidové zóny s lavičkami.

Ze zápisu komise pro regeneraci MPR ze dne 10.04.2018: Doporučení zpracování studie ulice U Brány stejnými projektanty jako v případě ulice Karla Čapka, aby byl zachován rukopis studie. Komise doporučuje rozšířit projektanty o architekta urbanistu.

 

Stanovisko OIRSM obecně: Odbor IRSM nedoporučuje předmětné nemovitosti prodat za podmínek navržených žadatelem. Pokud by bylo uvažováno o prodeji, pak odbor IRSM navrhuje stanovit závazné podmínky prodeje, např.:

  • cena nemovitostí dle znaleckého posudku
  • podrobný popis budoucího využití nemovitostí
  • popis zamýšlených stavebních úprav včetně vizualizace
  • udržitelnost záměru po dobu např. 10 let

Takto by bylo možní zajistit, aby nemovitosti byly upraveny a využívány s ohledem na jejich strategické umístění - centrum města, příjezd od Ostravy, s tím, že při takto nastavených podmínkách by bylo možno vyloučit nežádoucí využití nemovitostí - např. pro prodej textilu, zřízení herny apod.

 

Stanovisko místostarosty: Plně se ztotožňuji se stanoviskem OIRSM, aktuálně není prodej na pořadu dne. Pokud by zde byla vůle objekt prodat, nechť je nejprve dohodnuto, za jakých podmínek. Zásadní je otázka dalšího osudu objektu, a to jak z pohledu architektonického, tak z hlediska jeho konkrétního využití. Bez takových informací nelze o prodeji uvažovat. 

 

Návrh usnesení je vypracován s ohledem na usnesení RM a další citovaná stanoviska.

 

 

 

 

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: Situace ve fotomapě (Veřejná)
Příloha č.2: Žádost o prodej (Veřejná)
Příloha č.3: Žádost o prodej - doplnění (Veřejná)
Příloha č.4: Stanovisko TSMP (Veřejná)
Příloha č.5: Stanovisko OŽPD (Veřejná)
Příloha č.6: Stanovisko - územní plán (Veřejná)