Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:21
Konané dne:23.09.2021
Materiál číslo:6
Název materiálu a návrh usnesení:
Prodej částí pozemku parc. č. 54/1 k. ú. Příbor - vstup do domu č. p. 366
I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej částí pozemku parc. č. 54/1 v k. ú. Příbor, dotčených stavbou vstupního schodiště do domu č. p. 366 a stavbou schodiště na verandu rodinného domu č. p. 366, specifikovaných geometrickým plánem č. 3405-36/2021 jako pozemky parc. č. 54/4 a 54/5 o souhrnné výměře 10 m2, paní Jaroslavě Mojžíškové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu 200 Kč/m2 plus DPH v zákonné výši a za dalších podmínek dle kupní smlouvy v předloženém znění.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 7
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Mgr. Pavel Netušil
Schválil:Ing. Jaroslav Šimíček
Zpracoval:Lenka Habdasová
Právní konzultace:JUDr. Rostislav Michálek (právník)
Důvodová zpráva:

Rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání žádost paní Jaroslavy Mojžíškové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ . Předmětem žádosti ze dne 08.03.2021 je prodej dvou částí pozemku parc. č. 54/1 v k. ú. Příbor. Jedná se o části pozemku na ul. Stojanově. Předmětné části o souhrnné výměře cca 10 m2 jsou dotčeny stavbou vstupního schodiště do domu č. p. 366 a stavbou schodiště na verandu domu č. p. 366.

 

Obě schodiště se na pozemku města nacházejí dlouhodobě, odkoupením částí pozemku pod schodišti chce žadatelka dosáhnout majetkoprávního vypořádání.

 

Žadatelka nabízí kupní cenu 200 Kč/m2 plus DPH a úhradu souvisejících nákladů - vyhotovení geometrického plánu, poplatky za vklad práva do katastru nemovitostí apod. Navrhovaná kupní cena je v souladu s Pravidly č. 2/2020.

 

Obdobný prodej byl uskutečněn v r. 2009 - schodiště u domu č. p. 399 a v r. 2020 - schodiště u domu č. p.- 398, oba na ul. Stojanově.

 

Odbor IRSM požádal o stanovisko k prodeji technické služby a příslušné odbory MÚ.

 

Z vyjádření TSMP: kladné stanovisko.

Z vyjádření OŽPD: bez námitek k prodeji.

Z vyjádření OIRSM-ÚP: bez námitek k prodeji.

Stanovisko stavební komise - schůze dne 19.04.2021: Stavební komise doporučuje prodej části městského pozemku parc. č. 54/1 v k. ú. Příbor, která je zastavěna přístupovými schodišti k domu č. p. 366.

Usnesení finančního výboru - schůze dne 28.04.2021: FV doporučuje ZM prodej pozemku parc. č. 54/1 v k. ú. Příbor o výměře 8-10 m2 paní Jaroslavě Mojžíškové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za kupní cenu 200 Kč/m2 plus DPH a úhradu souvisejících nákladů.

 

Usnesení rady města č. 9/47/RM/2021 ze dne 18.05.2021:

I. Rada města ukládá vedoucímu OIRSM zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce městského úřadu záměr města prodat paní Jaroslavě Mojžíškové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , části pozemku parc. č. 54/1 v k. ú. Příbor, dotčené stavbou vstupního schodiště do domu č. p. 366 a stavbou schodiště na verandu rodinného domu č. p. 366 o souhrnné výměře cca 10 m2, za podmínek: 

  • kupní cena 200 Kč/m2 plus DPH v zákonné výši, 
  • náklady spojené s převodem nemovitosti - vyhotovení geometrického plánu, poplatky za vklad práva do katastru nemovitostí apod., uhradí kupující.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku parc. č. 54/1 v k. ú. Příbor, dotčených stavbou vstupního schodiště do domu č. p. 366 a stavbou schodiště na verandu rodinného domu č. p. 366, o souhrnné výměře cca 10 m2, paní Jaroslavě Mojžíškové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za kupní cenu 200 Kč/m2 plus DPH v zákonné výši. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

V návaznosti na citované usnesení byl záměr prodeje zveřejněn na úřední desce MÚ ve dnech 21.05.2021 - 07.06.2021. K záměru nebyly ze strany veřejnosti uplatněny námitky ani připomínky. Současně bylo zadáno vypracování geometrického plánu na oddělení předmětných částí pozemku:

pozemek parc. č. 54/4 o výměře 8 m2 - pozemek pod schodištěm na terasu

pozemek parc. č. 54/5 o výměře 2 m2 - pozemek pod vstupním schodištěm do domu.

 

Náklady na vypracování geometrického plánu ve výši 6 000 Kč budou dle kupní smlouvy uhrazeny kupující stranou.

 

Návrh kupní smlouvy byl vypracován ve standardním znění, užívaném pro tyto typy prodeje pozemků.

 

Přílohy:
Příloha č.1: Situace ve fotomapě (Veřejná)
Příloha č.2: Žádost o prodej (Veřejná)
Příloha č.3: Stanovisko TSMP (Veřejná)
Příloha č.4: Stanovisko OŽPD (Veřejná)
Příloha č.5: Stanovisko - územní plán (Veřejná)
Příloha č.6: Geometrický plán (Veřejná)
Příloha č.7: Návrh kupní smlouvy (Veřejná)