Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:21
Konané dne:23.09.2021
Materiál číslo:12
Název materiálu a návrh usnesení:
Realizace projektů financovaných ze SFŽP
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informaci k současné situaci týkající se akcí "Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Frenštátská",  "Zateplení mateřské školy ve městě Příbor ulice Pionýrů" a  "Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Švermova".

II. Zastupitelstvo města odmítá

dotace na akce "Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Frenštátská",  "Zateplení mateřské školy ve městě Příbor ulice Pionýrů" a  "Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Švermova".

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 10
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. Jaroslav Šimíček
Zpracoval:Ing. Romana Šašinková, DiS.
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Rada města dne 18.05.2021 vzala na vědomí informaci vedoucího odboru ŽPDVZ a uložila odboru IRSM předložit harmonogram dokončení projektové přípravy a realizace projektů z OPŽP, a to včetně požadavků ohledně finančního a personálního zajištění.

 

Rekapitulace:

V roce 2017 podalo město Příbor žádosti o dotační podporu v rámci výzev Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5, která se týkala energeticky úsporné renovace veřejných budov a instalace nuceného větrání s rekuperací.

Jmenovitě se jednalo o tyto projekty:

 • 5.1a - Snížení energetické náročnosti budovy č. p.1346 na ulici Dukelské v Příboře,
 • 5.1b - Snížení energetické náročnosti budovy č. p.1346 na ulici Dukelské v Příboře (pouze instalace nuceného větrání s rekuperací),
 • Zateplení budovy Technických služeb města Příbora  
 • Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Frenštátská 
 • Zateplení mateřské školy ve městě Příbor ulice Pionýrů 
 • Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Švermova.

Všechny projekty byly úspěšné a městu se na ně podařilo získat příslib finanční podpory. V případě objektu bývalé ZŠ na Dukelské ulici se jednalo o opakované podání žádosti o dotaci z důvodu vyšší dotace oproti žádosti z roku 2016 - rozdíl činí cca 4 mil. Kč.

Město realizaci výše uvedených akcí již několik let odkládá, a to vzhledem k počtu a objemu všech investičních akcí a dále k personální a finanční kapacitě jak v projektové, tak v realizační fázi. Z tohoto důvodu bylo v minulých letech opakovaně žádáno u poskytovatele dotace o prodloužení termínů pro předložení podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen "RoPD").

Předložení podkladů k RoPD znamená kompletní kontrolu veřejné zakázky (VZ) ze strany poskytovatele dotace, což zahrnuje

 • vyhlášení VZ
 • výběr zhotovitele na danou akci a
 • podepsání smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.

Poslední žádosti o prodloužení termínu RoPD byly podány, resp. schváleny poskytovatelem dotace v březnu a dubnu tohoto roku (viz příloha tohoto materiálu č.7).

 

 

Aktuálně platné termíny RoPD jsou následující:

 • 31.12.2021 - platí pro projekty 5.1a - Snížení energetické náročnosti budovy č. p.1346 na ulici Dukelské v Příboře a 5.1b - Snížení energetické náročnosti budovy č. p.1346 na ulici Dukelské v Příboře (pouze instalace nuceného větrání s rekuperací),
 • 31.03.2022 - platí pro projekty Zateplení budovy Technických služeb města Příbora, Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Frenštátská, Zateplení mateřské školy ve městě Příbor ulice Pionýrů a Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Švermova.

Jedná se vesměs o projekty podpořené z výzev v rámci programového období 2014-2020. Poskytovatel dotace Státní fond životního prostření v minulých letech opakovaně vyšel vstříc a několikrát už městu žádosti o prodloužení RoPD schválil. Nicméně lze předpokládat, že toto prodloužení je poslední a je třeba rozhodnout, jak s danými projekty (dotacemi) město naloží - zda je město vůbec schopno tyto projekty realizovat nebo odstoupí od již schválených dotací. Prodlužovat termín RoPD nejde donekonečna, do konce roku 2023 musí být komplexně ukončena administrativa všech těchto projektů v rámci plánovacího období 2014-2020.

 • Do 31.12.2023 tedy musí být dokončeny nejen stavební práce, ale také zajištěno proplacení faktur, veškeré vyúčtování, předložení žádosti o platbu a závěrečné zprávy a proplacení dotace na účet města. Pokud se město rozhodne dané projekty realizovat, je potřeba do schválených termínů RoPD dokončit projektovou přípravu (např. úpravy projektové dokumentace z let 2016 a 2017 u zateplení budovy TS či u bývalé ZŠ Dukelské), připravit zadávací dokumentaci k VZ, vyhlásit VZ, vybrat zhotovitele stavebních prací a podepsat s ním smlouvu cca 5-8 týdnů před termínem RoPD, aby bylo možno řádně připravit a doložit všechny potřebné dokumenty pro RoPD.
 • Vzhledem ke schváleným termínům RoPD (31.12.2021 pro objekt Dukelská, resp. 31.03.2022 pro MŠ a budovu TS) je zřejmé, že dodržení těchto termínů je podmíněno přípravou a vyhlášením VZ ještě v průběhu roku 2021. S tím souvisí i případné usnesení ZM o zařazení realizace dané akce do rozpočtu roku 2022 (v nejzazším případě s přesahem dokončení realizace v 1. pololetí 2023).

 

Aktuální stav rozpracovanosti u jednotlivých akcí:

 • Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 1346 na ulici Dukelské v Příboře
  • K této akci byl předložen samostatný materiál na 50. schůzi RM dne 29.6.2021 a RM po jeho projednání přijala následující usnesení:
   • I. Rada města bere na vědomí informaci k současné situaci týkající se akce "Snížení energetické náročnosti objektu č. p. 1346 Dukelská v Příboře"
   • II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města odmítnout dotaci na akci "Snížení energetické náročnosti objektu č. p. 1346 Dukelská v Příboře"
 • Zateplení budovy Technických služeb města Příbora
  • Tuto akci zastupitelstvo města schválilo pro rok 2021 k realizaci vyčleněním částky ve výši 7 095 000 Kč
  • Bylo vyhlášeno výběrové řízení a na 51. schůzi RM je předkládán návrh na výběr dodavatele akce
  • Realizace se předpokládá v tomto roce a je předpoklad dodržení podmínek RoPD a tedy získání přislíbené finanční částky 

 

 • Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Frenštátská 
 • Zateplení mateřské školy ve městě Příbor ulice Pionýrů 
 • Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Švermova
  • Ani jedna z těchto akcí není dosud zařazena v rozpočtu města na rok 2021.
  • Protože projekty jsou z roku 2017, bylo by nutné je aktualizovat, alespoň pokud se týká rozpočtové části, aby mohla být zodpovědně připravena zadávací dokumentace.
  • Z hlediska kapacit OIRSM je zcela nereálné začít v roce 2021 pracovat na jiných akcích, než jsou ty, které v aktuálně schváleném rozpočtu města.
  • Vyhlášení veřejné zakázky by mělo být podmíněno uvolněním finančních prostředků v rozpočtu města, aby po vyhlášení výsledků VZ mohla být uzavřena smlouva, což stávající rozpočet neumožňuje.
  • V příloze č. 8 jsou souhrnně uvedeny náklady na jednotlivé projekty včetně schválené výše dotace. Rovněž je uveden aktuálně platný termín pro dodání podkladů k RoPD, resp. doporučený termín pro podepsání smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na základě řádně vyhlášené veřejné zakázky. 

Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že je nereálné splnit požadavek na předložení potřebných podkladů pro vydání RoPD k 31.03.2022.

Shora uvedené údaje se týkaly především administrativních a finančních záležitostí ve vztahu k možnostem rozpočtu města a kapacitě odboru IRSM, který by jednotlivé akce realizoval. Druhou stránkou věci, a dle našeho názoru ještě důležitější, je nutnost realizovat stavební úpravy všech tří budov MŠ v rozsahu, který byl podkladem pro žádost o dotaci.

To znamená kromě klasického zateplení provést i technologické celky související s rekuperací tepla z odváděného vzduchu (technologické rozvody z pozinkovaného plechu, větrací jednotky, tlumiče hluku, větrací mřížky na fasádě a v místnostech apod.) a nové rozvody elektro související s instalací vzduchotechnických jednotek.

Za OIRSM se nedomníváme, že pro provoz předškolských objektů je tato technologie výrazným přínosem, protože kromě nemalých pořizovacích nákladů představuje i provozní náklady, náklady na servisní prohlídky, revize, apod., které už pochopitelně nebudou nikým dotovány a budou muset být hrazeny z provozních prostředků jednotlivých předškolských zařízení a také budou klást zvýšené nároky na práci personálu jednotlivých školek. Rovněž si je třeba uvědomit, že funkční provoz rekuperace je podmíněn uzavřením všech oken v místnostech, kde je tato technologie instalována, což může v rámci provozu činit řadu potíží.

Proto bychom se přikláněli k ponechání stávajícího systému ve vnitřním chodu mateřských škol, které ve většině případů již prošly zásadními stavebními úpravami a "netrápili" bychom personál a děti dalšími vnitřními stavebními zásahy a doporučujeme netrvat na dotaci a spíše se zaměřit na zateplení jednotlivých budov, což v konečném důsledku bude pro město ekonomicky jednoznačně výhodnější jak z hlediska ekonomického, tak i provozního.

 

Rekuperace není podmínkou nového zateplení, ale je podmiňující podmínkou poskytovatele dotace, když obce žádají o dotaci na zateplení. Rekuperace z hlediska obecných stavebních předpisů při zateplování a výměně oken není povinná, což je potvrzeno i písemným vyjádřením vedoucího stavebního úřadu ze dne 9.3.2021.

 

Pro porovnání předkládáme v příloze přehled nákladů na realizaci zateplení a instalaci rekuperace vůči financím, které může město získat z přislíbené dotace - viz příloha č.8.

Navíc je potřeba upozornit, že přislíbené dotace jsou maximální a předpokládané náklady na stavební práce, z nichž byly dotace vypočteny, jsou stanoveny podle rozpočtových cen z roku 2017, a proto je zcela reálné předpokládat výrazné navýšení těchto cen, zvláště pak po cenových skocích z letošního roku.

Z výše uvedených důvodů navrhuje odbor IRSM, obdobně jako v případě akce "Snížení energetické náročnosti objektu č. p. 1346 Dukelská v Příboře" odmítnout dotaci na akce "Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Frenštátská",  "Zateplení mateřské školy ve městě Příbor ulice Pionýrů" a  "Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Švermova".

 

K návrhu odmítnutí dotace ze SFŽP za účelem zateplení budov s povinným pořízením rekuperace, byla pořízena stanoviska jednotlivých škol, která jsou připojena jako přílohy č. 9 a 10 tohoto materiálu. 

 

Rada města na svém 52. jednání se usnesla takto: 

I. Rada města bere na vědomí informaci k současné situaci týkající se akcí "Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Frenštátská",  "Zateplení mateřské školy ve městě Příbor ulice Pionýrů" a  "Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Švermova".

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města odmítnout dotace na akce "Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Frenštátská",  "Zateplení mateřské školy ve městě Příbor ulice Pionýrů" a  "Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Švermova".

Přílohy:
Příloha č.1: Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace SFZP MŠ ul. Frenštátská.pdf (Veřejná)
Příloha č.2: Rozpočet MŠ ul. Frenštátská - rekapitulace.pdf (Veřejná)
Příloha č.3: Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace SFZP MŠ ul. Švermova.pdf (Veřejná)
Příloha č.4: Rozpočet MŠ ul. Švermova - rekapitulace.pdf (Veřejná)
Příloha č.5: Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace SFZP MŠ ul. Pionýrů.pdf (Veřejná)
Příloha č.6: Rozpočet MŠ ul. Pionýrů - rekapitulace.pdf (Veřejná)
Příloha č.7: 210408 Schválení žádosti o prodlouzeni termínu realizace akcí MŠ.pdf (Veřejná)
Příloha č.8: MŠ - přehled nákladů x dotace.xlsx (Veřejná)
Příloha č.9: 210727 Vyjádření MŠ Poinýrů.pdf (Veřejná)
Příloha č.10: 210730 Vyjádření MŠ Kamarád.pdf (Veřejná)