Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:21
Konané dne:23.09.2021
Materiál číslo:10
Název materiálu a návrh usnesení:
Akční plán 2021-2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje

Akční plán 2021-2023 dle přiloženého materiálu.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 1
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. Jaroslav Šimíček
Zpracoval:Ing. Romana Šašinková, DiS.
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Akční plán představuje materiál, který určuje prioritní stavební akce pro nadcházející léta, tento akční plán byl vytvářen pro roky 2021-2023. Akční plán čerpá z předešlého Akčního plánu 2020-2022 projednaného Zastupitelstvem města na jeho 16. zasedání dne 10.12.2020 s č. usnesení 22/16/ZM/2020 (Akční plán 2020-2022). Návrh Akčního plánu 2021-2023 byl projednán na pracovním zastupitelstvu dne 09.09.2021 bez připomínek. 

Při zpracování návrhu akcí pro nejbližší tři roky byla pracovníky odboru investic, rozvoje a správy majetku zohledněna priorita jednotlivých projektů a připravenost jejich realizace. Do  Akčního plánu 2021-2023 (viz příloha č. 1) byly promítnuty i další parametry a skutečnosti, např. finanční možnosti města, návaznost jednotlivých projektů, termíny dotačních výzev, kapacity městského úřadu, apod. Financování je předpokládáno ze 3 hlavních zdrojů: rozpočet města, dotace, případně úvěr.

 

 

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: 210820 Akcni plan 2021-2023.xlsx (Veřejná)