Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:1
Název materiálu a návrh usnesení:
Zahájení, schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje

program 25. zasedání zastupitelstva města.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. arch. Jan Malík
Zpracoval:Pavla Urbanová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Nebyla předložena.