Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:23
Název materiálu a návrh usnesení:
Žádost Diakonie ČCE - střediska v Ostravě o finanční příspěvek na provozování dopravy seniorů Diakonáček
I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí účelové neinvestiční dotace Diakonii ČCE - středisko v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice,  IČO 41035526, na provozování dopravy seniorů Diakonáček v období od 01.01.2022 - 31.12.2022 ve výši 150 000 Kč z § 4349 rozpočtu města Příbora.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy mezi městem Příborem a Diakonií ČCE - střediskem v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice,  IČO 41035526, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na provozování dopravy seniorů Diakonáček dle předloženého návrhu.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 2
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Mgr. Pavel Netušil
Schválil:Mgr. Karolína Najzarová
Zpracoval:Bc. Lenka Filipcová
Právní konzultace:JUDr. Rostislav Michálek (právník)
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Příbora obdrželo dne 07.03.2022 žádost Diakonie ČCE - střediska v Ostravě, se sídlem Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ0 41035526, o finanční příspěvek ve výši 150 000 Kč na provozování dopravy seniorů Diakonáček v Příboře na období od 01.01.2022 do 31.12.2022. Zastupitelstvo města Příbora na svém zasedání dne 15.12.2021 usnesením č. 22/23/ZM/2021 schválilo rozpočet města na rok 2022, ve kterém je na § 4349 vyčleněna částka 150 000 Kč na provozování senior dopravy Diakonáček na rok 2022. Požadavek je tedy již zahrnut ve stávajícím rozpočtu města. K čerpání této částky je však nejprve nutno uzavřít předkládanou smlouvu.

 

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě dopravu seniorů Diakonáček v Příboře provozuje od 01.10.2018. Tato služba byla vyjednána a její provoz byl zahájen na základě dlouhodobého zájmu ze strany občanů města. Aktivita se setkala s velkým a trvalým zájmem občanů Příbora.

 

Doprava seniorů Diakonáček je provozována pro občany města Příbora od 65 let a pro držitele průkazu ZTP/P s bydlištěm v Příboře na území města Příbora včetně místních částí Hájov a Prchalov, a to k lékaři, do lékárny, do rehabilitačního centra, na poštu, městský úřad a hřbitov a k cestám do zdravotnického zařízení v Kopřivnici a v Novém Jičíně.

 

Průkazku, která opravňuje občany města k využívání dopravy seniorů Diakonáček, si ke 14.03.2022 na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor vyřídilo již 279 zájemců. V roce 2021 pracovnice Diakonie ČCE - střediska v Ostravě pro seniory zrealizovaly celkem 1 313 jízd (852 jízd v Příboře, 222 jízd směřovalo do Kopřivnice a zpět a 239 jízd do Nového Jičína a zpět do Příbora). 

 

Provozování senior dopravy Diakonáček zahájila Diakonie ČCE - středisko v Ostravě v říjnu 2018 a na zahájení zkušebního provozu město Příbor poskytlo finančním dar ve výši 5 000 Kč usnesením Rady města Příbora č. 39/86/RM/2018 ze dne 25.09.2018. Následně bylo provozování senior dopravy Diakonáček na základě žádosti Diakonie ČCE - středisko v Ostravě podpořeno účelovou neinvestiční dotací: 

  • v roce 2019 finanční částkou 120 000 Kč, schváleno Zastupitelstvem města Příbora dne 20.03.2019 usnesením č. 21/4/ZM/2019,
  • v roce 2020 finanční částkou 120 000 Kč, schváleno Zastupitelstvem města Příbora dne 01.04.2020 usnesením č. 5/11/ZM/2020, 
  • v roce 2021 finanční částkou 120 000 Kč, schváleno Zastupitelstvem města Příbora dne 23.06.2021 usnesením č. 25/20/ZM/2021.    

Ředitelka Diakonie ČCE - střediska v Ostravě, Ing. Barbora Zedníková, v žádostí uvádí, že pokud město Příbor poskytne finanční příspěvek v požadované výši, bude možné provozovat Diakonáček v letošním roce v rozsahu cca 80 - 150 jízd za jeden kalendářní měsíc. Od roku 2019 se výše dotace na provozování senior dopravy nezměnila, nyní je v žádosti uvedená vyšší částka, která je potřebná s ohledem na nárůst cen pohonných hmot, mzdových nákladů a současné inflace. Diakonie ČCE - středisko v Ostravě je poskytovatelem sociálních služeb, který jako svou doplňkovou hospodářskou činnost na podnět města Příbora začal provozovat dopravu seniorů Diakonáček. Vzhledem k systému financování sociálních služeb si Diakonie ČCE - středisko v Ostravě nemůže dovolit dlouhodobě vykonávat dopravu seniorů Diakonáček se ztrátou. V případě poskytnutí dotace v krácené výši, by byla Diakonie ČCE - středisko v Ostravě nucena omezit provozování Diakonáčku. V případě neposkytnutí dotace by muselo být provozování Diakonáčku zcela ukončeno.

 

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě podala řádně a v termínu finanční vyúčtování účelové neinvestiční dotace na provozování senior dopravy Diakonáček za rok 2021 s kontrolním zjištěním - bez nedostatků. 

 

Odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor při kontaktech se seniory dostává pozitivní zpětnou vazbu k provozování senior dopravy. Senior doprava je z pohledu starších občanů města velmi ceněná, potřebná a osvědčila se i při zajištění očkování seniorů proti nemoci COVID 19, kdy nejbližší očkovací místo bylo v Novém Jičíně a později v Kopřivnici. Vzhledem k prospěšnosti projektu, vzhledem k velkému a trvalému zájmu občanů města Příbora o dopravu seniorů a vzhledem k přínosům služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením z řad občanů města, doporučuje odbor sociálních věcí vyhovět žádosti Diakonie ČCE - středisko v Ostravě.

Přílohy:
Příloha č.1: Žádost Diakonie ČCE - střediska v Ostravě o dotace Diakonáček 2022 (Veřejná)
Příloha č.2: Smlouva o poskytnutí dotace Diakonáček 2022 (Veřejná)