Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:3
Název materiálu a návrh usnesení:
Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o kontrole plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 1
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. arch. Jan Malík
Zpracoval:Pavla Urbanová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Viz přílohy.

Přílohy:
Příloha č.1: ZM 25 úkol č. 2966.pdf (Veřejná)