Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:14
Název materiálu a návrh usnesení:
Smlouva o bezúplatném převodu - MŠ Pionýrů
I. Zastupitelstvo města schvaluje

v souladu s ust. § 27 odst. 7 bodu a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o bezúplatném převodu hmotného majetku mezi převodcem městem Příbor a nabyvatelem Mateřskou školou Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkovou organizací, IČO: 70983364, jejímž předmětem je vybavení kuchyně a pergola v celkové účetní hodnotě 382 600 Kč, v předloženém znění.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 1
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Mgr. Pavel Netušil
Schválil:Ing. Kamila Nenutilová
Zpracoval:Bc. Petra Kolářová
Právní konzultace:JUDr. Rostislav Michálek (právník)
Důvodová zpráva:

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko poskytla městu Příbor dotaci na projekt "Stavební úpravy budovy a revitalizace zahrady MŠ Pionýrů". V rámci této dotace byla zrekonstruována budova MŠ Pionýrů, bylo nakoupeno vybavení vnitřních prostor a kuchyně MŠ Pionýrů, proběhla revitalizace zahrady, byly instalovány nové herní prvky. Tento majetek byl následně předán Mateřské škole Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci do užívání formou smlouvy o výpůjčce.

 

Vzhledem k tomu, že udržitelnost projektu již vypršela, předkládáme Zastupitelstvu města Příbor v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 bodu a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zřizovací listinou organizace návrh na bezúplatný převod drobného movitého majetku města Příbor, v celkové pořizovací hodnotě 382 600 Kč, na Mateřskou školu Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkovou organizaci.  Tato hodnota zahrnuje také pergolu v hodnotě 101 761 Kč, která nebyla předmětem dotace. Výčet převáděného majetku je uveden ve smlouvě - viz. příloha. Jedná se o majetek, který organizace používá v rámci své činnosti. Smlouva byla předběžně projednána s ředitelkou Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, Mgr. Pavlínou Jordánkovou, která s návrhem smlouvy souhlasí.

 

Pokud se pro příspěvkovou organizaci stane tento majetek trvale nepotřebným, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu převést majetek do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem (§ 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb.). Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přechází uplynutím dne uvedeného v jeho rozhodnutí o zrušení její majetek, práva a závazky zpět na zřizovatele (§ 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb.)

 

Smlouva o bezúplatném převodu bude uzavřena podle občanského zákoníku, a to konkrétně dle jeho ustanovení § 1746 odst. 2, který umožňuje uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena (inominátní).

 

Citace z ust. § 27 odst. 7, 8 a 9 zákona č. 250/2000 Sb.:

§ 27

Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací

 

 (7) Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to

a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele,

b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,

c) děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout, nebo

d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.

(8) Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví podle odstavce 7 písm. a), pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.

(9) Ke vzniku, k rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace dochází dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přechází její majetek, práva a závazky na nové anebo přejímající organizace. Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přechází uplynutím dne uvedeného v jeho rozhodnutí o zrušení její majetek, práva a závazky na zřizovatele. Ke sloučení nebo splynutí příspěvkové organizace může dojít pouze u příspěvkových organizací téhož zřizovatele.

 

Předmětný drobný dlouhodobý majetek je užíván Mateřskou školou Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkovou organizací, a proto odbor finanční MÚ Příbor doporučuje jeho bezúplatný převod, čímž zároveň dojde k zjednodušení inventarizace.

Přílohy:
Příloha č.1: Návrh smlouvy o bezúplatném převodu (Veřejná)