Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:4
Název materiálu a návrh usnesení:
Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZM
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů Zastupitelstva města Příbora.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. arch. Jan Malík
Zpracoval:Pavla Urbanová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Písemné požadavky:
Na 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora byl vznesen požadavek od Ing. Bohuslava Majera na písemnou odpověď:

 

 DotazTermínZodpovídáStavTazatel
1.Informoval, že plocha u ZŠ Npor. Loma je ve špatném stavu. V návaznosti na tuto plochu je také ve špatném stavu chodník a příjezdová cesta k výškovému domu u vstupu ke škole. Žádá o písemnou odpověď, kdy dojde k realizaci oprav.Příští zasedání ZMIng. Jaroslav ŠimíčekOdpověď zaslána dne 14.03.2022Ing. Bohuslav Majer

 

Odpověď Ing. Jaroslava Šimíčka:

Odbor investic, rozvoje a správy majetku byl pověřen zpracováním odpovědi na Váš dotaz týkající se rekonstrukce prostranství před vstupem do budovy ZŠ Npor. Loma.
Konstatuji, že tento prostor je velmi užívaný jak dětmi a učiteli ZŠ Npor. Loma, tak rovněž i obyvateli přilehlého sídliště a zcela jistě by si zasloužil reprezentativnější ztvárnění.
Tuto skutečnost si jistě uvědomuje i Zastupitelstvo města Příbora, protože v rámci aktualizace Banky projektů dne 20.09.2021 zařadilo akci "Předprostor ZŠ Npor. Loma" do Priority č. 2.
V praxi to znamená, že pro tuto akci, bude odbor IRSM v rámci zpracování podkladů pro rozpočet roku 2023 nárokovat finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace.
Rozsah projektu a jeho časové zařazení bude následně plně v kompetenci zastupitelstva města.