Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:22
Název materiálu a návrh usnesení:
Zpráva o plnění priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice na období 2021 - 2023 za rok 2021
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zprávu o plnění priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice na období 2021 - 2023 za rok 2021.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 1
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Mgr. Pavel Netušil
Schválil:Mgr. Karolína Najzarová
Zpracoval:Bc. Lenka Filipcová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Zpráva o plnění priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice na období 2021 - 2023 za rok 2021

 

Úvod

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice na období 2021 - 2023 (dále jen SPRSS) byl schválen Zastupitelstvem města Příbora dne 10.12.2020, Zastupitelstvem obce Kateřinice dne 09.12.2020 a Zastupitelstvem obce Skotnice dne 30.11.2020. 

 

Dle kapitoly č. 12 (str. 82) SPRSS je garantem plnění úkolů a zodpovědnosti za proces komunitního plánování sociálních služeb, zpracování a plnění priorit střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb místostarosta města Příbora. Garantem plnění priorit a opatření definovaných pro obce Kateřinice a Skotnice jsou starostové daných obcí. 

 

Odpovědnost za monitorování a hodnocení v jednotlivých oblastech střednědobého plánu je na příslušných vedoucích dané pracovní skupiny: Pracovní skupiny pro rodinu a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením a Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Odpovědnost za monitorování a hodnocení plnění priorit a opatření definovaných pro obce Kateřinice a Skotnice mají starostové obcí. Za monitorování a hodnocení společných priorit má zodpovědnost řídící skupina. Řídící skupina je Radou města Příbora jmenována ve složení: 

Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbor,       

Mgr. Karolína Najzarová, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor,   

Šárka Tótová, DiS., vedoucí Pečovatelské služby Příbor, Diakonie ČCE - středisko v Ostravě,   

pan Jiří Myška, místopředseda Svazu tělesně postižených v České republice z. s., MO Příbor,      

pan Radek Novák, starosta obce Kateřinice,

Mgr. Anna Mužná, starostka obce Skotnice,  

Bc. Lenka Filipcová, koordinátorka, odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor. 

Plnění všech priorit a opatření bylo projednáváno na jednáních pracovních skupin a to dne: 28.02.2022 (viz veřejné zápisy pracovních skupin na webových stránkách města Příbora).

 

Priority a opatření

Ve SPRSS na období 2021 - 2023 je schváleno celkem 13 priorit se 47 opatřeními. V oblasti pro seniory a osoby se zdravotním postižením je schváleno 6 priorit s 22 opatřeními. V oblasti pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením jsou schváleny 4 priority s 13 opatřeními. Celkem 3 priority se 12 opatřeními jsou společné pro obě pracovní skupiny.  

 

Termíny monitorování a hodnocení

Monitorování a hodnocení plnění priorit a opatření SPRSS za uplynulý rok probíhá nejpozději do 31. března následujícího roku. Zprávu o plnění priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice předkládá řídící skupina prostřednictvím odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor orgánům obcí nejpozději do 31. května následujícího kalendářního roku. Termíny monitorování a hodnocení SPRSS jsou dodrženy. 

 

Závěr

Zprávu o plnění priorit a opatření zpracoval odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor na základě podkladů členů pracovních skupin komunitního plánování, starostů obcí a také dalších realizátorů jednotlivých opatření. Plnění všech priorit a opatření bylo projednáváno na jednáních Pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením, Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením a v Řídící skupině komunitního plánování.  

 

Pro město Příbor je z 13 priorit se 47 opatřeními definováno celkem 46 opatření. Z tohoto počtu je 33 opatření plněno, 2 opatření jsou částečně plněna, 7 opatření má pozdější termín plnění, 2 opatření nejsou splněna a na plnění 2 opatření nevznikl požadavek.

  

Pro obec Kateřinice je z 13 priorit se 47 opatřeními definováno celkem 26 opatření. Z tohoto počtu je 16 opatření plněno, 3 opatření mají pozdější termín plnění, 2 opatření nejsou splněna a na 5 opatření nevznikl požadavek.   

 

Pro obec Skotnici je z 13 priorit se 47 opatřeními definováno 29 opatření. Z tohoto počtu je 22 opatření plněno, 2 opatření jsou částečně plněna, 3 opatření mají pozdější termín plnění, 1 opatření je nesplněno a na plnění 1 opatření nevznikl požadavek.   

 

V podrobných tabulkách přílohy č. 1 jsou uvedeny jednotlivé priority a opatření a zároveň je zde uveden stručný popis plnění jednotlivých opatření v Příboře a v obcích Kateřinice a Skotnice v průběhu roku 2021.  

 

Přílohy:
Příloha č.1: Zpráva o plnění priorit a opatření SPRSS za rok 2021 r (Veřejná)