Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:9
Název materiálu a návrh usnesení:
Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Příbora pro volební období 2022-2026
I. Zastupitelstvo města stanovuje

podle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pro volební období 2022 - 2026 počet členů Zastupitelstva města Příbora na 21 členů.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Bc. Eva Plišová
Zpracoval:Bc. Eva Plišová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo obce v souladu s § 67 a § 68  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích stanovuje počet členů zastupitelstva na každé volební období  nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.

V souladu s výše uvedeným a dle výsledku jednání na výjezdním školení zastupitelů ze dne 4.3.2022 předkládáme návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva města Příbora pro následující volební období 2022-2026 na 21 členů.