Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:21
Název materiálu a návrh usnesení:
Zpráva o plnění priorit a opatření III. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2021 - 2023 za rok 2021
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zprávu o plnění priorit a opatření III. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2021 - 2023 za rok 2021. 

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 1
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Mgr. Pavel Netušil
Schválil:Mgr. Karolína Najzarová
Zpracoval:Bc. Lenka Filipcová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

 

Zpráva o plnění priorit a opatření III. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2021 - 2023 za rok 2021

 

Úvod

III. Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období na období 2021 - 2023 byl schválen Zastupitelstvem města Příbora dne 10.12.2020.

Dle kapitoly č. 7 (str. 40) je cílem monitorování a hodnocení zjištění shody nebo neshody mezi probíhající realizací a plánem a ověření, zda bylo dosaženo žádaných parametrů jednotlivých výstupů. Monitorováním a hodnocením jednotlivých aktivit se v jednotlivých oblastech prorodinné politiky zabývají realizátoři a vedoucí příslušných odborů Městského úřadu Příbor.

 

Plnění všech priorit a opatření bylo projednáváno dne 28.02.2022 na jednáních v rámci komunitního plánování v Pracovní skupině pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením a v Pracovní skupině pro seniory a osoby se zdravotním postižením (viz veřejné zápisy pracovních skupin na webových stránkách města Příbora). Odpovědnost za monitorování a hodnocení plnění priorit a opatření má místostarosta města. Garantem plnění priorit a opatření je Rada města Příbora a Zastupitelstvo města Příbora.

 

Priority a opatření

Ve III. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora je schváleno pro období 2021 - 2023 celkem 11 priorit s 39 opatřeními. Třetí plán rozvoje rodinné politiky města Příbora, který vznikal souběžně se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období 2018 - 2020, byl zpracován v souladu s podmínkami k účasti v soutěži "Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům". Z tohoto důvodu se opakují některé priority a opatření v obou plánech, aby na plnění některých priorit a opatření bylo možné v případě výhry požádat MPSV o finanční dotaci. V roce 2021 se na plnění některých opatření podařilo vyhrát dotace v soutěži Obec přátelská seniorům 2021 ve výši 270 000 Kč.

 

Závěr

Zprávu zpracoval odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor na základě podkladů vedoucích odborů Městského úřadu Příbor a příslušných realizátorů jednotlivých priorit a opatření. Monitorováno bylo celkem 11 priorit s 39 opatřeními. Celkem bylo 31 opatření splněno, 4 opatření jsou nesplněna a na 4 opatření nevznikl požadavek. V podrobných tabulkách přílohy č. 1 jsou uvedeny jednotlivé priority a opatření a zároveň je zde uveden stručný popis plnění či neplnění jednotlivých opatření v průběhu roku 2021. 

Přílohy:
Příloha č.1: Příloha č. 1 - Zpráva o plnění priorit III. Plánu rozvoje rodinné politiky za rok 2021 (Veřejná)