Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:12
Název materiálu a návrh usnesení:
Příspěvek na vybudování domovní ČOV
I. Zastupitelstvo města schvaluje

Pravidla pro přidělování finančních příspěvků na vybudování domovních ČOV vlastníkům rodinných domů v Příboře v předloženém znění.

 

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 2
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Mgr. Pavel Netušil
Schválil:Ing. Jaroslav Venzara
Zpracoval:Ing. Dita Kalužová
Právní konzultace:JUDr. Rostislav Michálek (právník)
Důvodová zpráva:

 

Na 23. zasedání ZM dne 15.12.2021 byl projednán bod programu k čištění odpadních vod prostřednictvím domovních čističek (dále jen "ČOV") u rodinných domů, které nejsou napojeny na kanalizační síť. Hlavním výstupem z tohoto materiálu je -mimo schválení potřebných finančních prostředků- příprava pravidel stanovující podmínky finanční podpory města vlastníkům nemovitostí, u kterých budou budovány domovní čističky odpadních vod. 

Na základě konzultací s kontrolním úsekem zpracoval OŽPD podmínky této finanční podpory města, a to v podobě "pravidel ZM". V příloze tohoto materiálu najdete návrh pravidel, dále pak formulář žádosti. Finanční podpora domovních ČOV je určena pro rodinné domy na území Příbora, max. výše příspěvku je 35 000 Kč na jedno č. p., příspěvek bude poskytnut zpětně po vybudování čističky. 

Tam, kde podmínky neumožňují vybudování domovní ČOV, se připouští vybudování bezodtokové jímky (žumpy). Z původní verze byly vyřazeny rekonstrukce stávajících ČOV, neboť vlastníci domovní čistírny odpadních vod se mají řádně starat o její chod. Pokud tak nečiní a ČOV se stane nefunkční, musí si opravu zajistit dle zákona - jsou povinni mít funkční ČOV či vyváženou jímku.

Žádosti bude zpracovávat OŽPD, jednotlivé smlouvy a příspěvky schvaluje RM. Podpora se vztahuje na domovní ČOV vybudované v letech 2022-2025 u stávajících nemovitostí, tzn. že se podpora nevztahuje na novostavby rodinných domů. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok, což je výslovně v pravidlech uvedeno. Tím je mimo jiné dáno, že příspěvek nebude poskytován při vyčerpání či neschválení finančních prostředků v rámci rozpočtu města v dalších letech.

Návrh znění pravidel byl podstoupen k připomínkování OV Prchalov, OV Hájov a FV. Osadní výbory žádají projednání předmětné problematiky s veřejností (s tímto je počítáno v dalších krocích). Do předkládaného materiálu již byly zapracovány či zohledněny připomínky členů zastupitelstva, které byly zaslány mailem či sděleny zpracujícímu odboru osobně - vesměs se jednalo o věcné připomínky za účelem zjednodušení či zpřehlednění podmínek pravidel, resp. žádosti.

 

Materiál projednala Rada města Příbora na své schůzi dne 15.03.2022 a přijala následující usnesení č. 15/63/RM/2022:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla pro přidělování finančních příspěvků na vybudování domovních ČOV vlastníkům rodinných domů v Příboře v předloženém znění.

 

Přílohy:
Příloha č.1: Pravidla příspěvek domovní ČOV (Veřejná)
Příloha č.2: Žádost příspěvek domovní ČOV (Veřejná)