Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:11
Název materiálu a návrh usnesení:
Informace k podaným a připravovaným žádostem města o dotace
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace k podaným a připravovaným žádostem města o dotace.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 1
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. Jaroslav Venzara
Zpracoval:Petra Kantorová DiS
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

 

V souladu s Plánem práce Zastupitelstva města Příbora je předkládána informace o podaných a připravovaných žádostech města o dotace. Zájmem města je podávat žádosti o dotace jak na spolufinancování investičních akcí s vysokou finanční náročností, tak také na činnosti provozního charakteru, které vyplývají z činnosti a náplně jednotlivých orgánů, složek a organizací města.

Projektová příprava jednotlivých záměrů včetně zpracování podkladů pro žádosti o dotace je finančně zajištěna již schválenými prostředky v rozpočtu města, případně se potřebné finance vyčleňují z výdajové části rozpočtu města z §3635 Příprava projektů, podklady pro dotace. Při sestavení přehledu dotací byly zapracovány informace z ostatních odborů MÚ, které byly v této souvislosti osloveny. V přehledu jsou uvedeny proplacené žádosti, podané žádosti a připravované žádosti. Přehledný soupis žádostí města o dotační finanční podporu je uveden v Příloze č. 1 tohoto materiálu.  

Vzhledem k tomu, že stát od počátku roku 2022 hospodaří v takzvaném rozpočtovém provizoriu a měl by dle nového rozpočtu fungovat od dubna letošního roku, nedošlo stále k vyhlášení všech avizovaných výzev. V nejbližší době by město chtělo podat dvě žádosti do výzvy SFŽP č. 4/2021 Výsadba stromů - individuální projekty, která navazuje na úspěšnou výzvu č. 9/2019, ze které byly pořízeny stromy v rámci projektu Park u Lávky. V tomto případě by se jednalo o pořízení stromů a závlahových vaků pro výsadbu na Klokočově a na obchvatu Příbor-západ.

Dalším záměrem je podat žádost o dotaci do výzvy Rekonstrukce veřejného osvětlení z Národního plánu obnovy Ministerstva průmyslu a obchodu. V současné době probíhá zpracování podkladů, nutných k podání žádosti o dotaci externí firmou. V květnu 2022 bude opět zveřejněna výzva z Programu rozvoje venkova - Fiche 11: Základní služby
a obnova vesnic ve venkovských oblastech, ze které by se dalo čerpat na vybavení hasičské zbrojnice pro JSDH V (Hájov).

V polovině roku 2022 budou vyhlášeny výzvy z Integrovaného regionálního operačního systému Ministerstva pro místní rozvoj, které budou jako v předchozích letech zaměřeny na infrastrukturu pro cyklistickou dopravu, vzdělávací infrastrukturu - navýšení kapacity MŠ, odborné učebny ZŠ, sociální infrastrukturu, kulturní dědictví a oblast cestovního ruchu. V rámci tohoto programu by měla být také výzva na Integrovaný záchranný systém v rámci MAS, kde bychom mohli žádat na pořízení nového hasičského auta (cisterny) pro JSDH Příbor.

-------------------------------

Rada města Příbora projednala tento materiál na své 63. schůzi dne 15.03.2022 a přijala následující usnesení:

16/63/RM/2022 Informace k podaným a připravovaným žádostem města o dotace

I. Rada města bere na vědomí informace k podaným a připravovaným žádostem města o dotace.

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: Aktuální Prehled dotací k měsíci březnu 2022.xlsx (Veřejná)