Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:8
Název materiálu a návrh usnesení:
Program regenerace MPR a MPZ 2022
I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR pro rok 2022 dle následující tabulky.

 

 

Památka

 

akce obnovy

 

druh vlastníka

celkové uznatelné náklady (Kč)

podíl vlastníka (Kč)

podíl města (Kč) (min. 10 %)

příspěvek MK (Kč)(max. 50 %)

 

1

Měšťanský dům č. p. 16

Výměna střešní krytiny a klempířských prvků

 

FO (s DPH)

 

765 727,00

 

409 154,00

 

76 573,00

 

 

280 000,00

 

2

Městský dům č. p. 685

Oprava krovu a podlahy, oprava komínových těles

 

FO (s DPH)

 

566 230,00

 

229 607,00

 

56 623,00

 

280 000,00

 

 

3

 

 

Rodný dům Sigmunda Freuda č. p. 117

Sanace zdiva na severní a západní straně fasády, nátěr šindelové střechy, nátěr oken, interiérových a exteriérových dveří a venkovní pavlače

 

 

 

Město Příbor (bez DPH)

 

 

 

473 506,00

 

 

 

237 506,00

 

 

 

-

 

 

 

236 000,00

 

 

4

 

 

Fara č. p. 364

Obnova severní vstupní strany fasády včetně obnovy klempířských prvků a výměna vstupních dveří

 

 

Církev (s DPH)

 

 

544 215,31

 

 

338 793,31

 

 

54 422,00

 

 

151 000,00

 

5

 

Kostel sv. Kříže

Restaurování 1 ks vitráže v presbytáři kostela

 

Církev (s DPH)

 

208 140,00

 

140,00

 

-

 

208 000,00

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 1
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. Jaroslav Šimíček
Zpracoval:Mgr. Marika Demlová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Dne 14.02.2022 obdrželo město Příbor rozpis státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2022. Na základě Anketního dotazníku pro rok 2022, který splňuje nejvyšší stanovený finanční limit podpory, zpracovaný odborem investic, rozvoje a správy majetku, získalo město Příbor v letošním roce 1 155 000 Kč. Výsledek je ovlivněn mantinely dané rozpočtovým provizoriem, kdy Ministerstvo kultury ČR vyčlenilo na podporu kulturních památek v městských památkových rezervacích pro rok 2022 částku 32 895 000 Kč. Pro srovnání v roce 2021 byla z Ministerstva kultury ČR pro Program regenerace MPR vyčleněna částka 53 250 000 Kč.  

V MPR Příbor je v letošním roce připraveno k realizaci a čerpání příspěvků 6 akcí obnovy nemovitých kulturních památek. Potřebu příspěvků k obnovám č. 2 a 3 lze zdůvodnit jejich havarijním stavem. Část finančních příspěvků je navrženo pro obnovu rodného domu Sigmunda Freuda a zbývající finanční prostředky jsou navrženy pro Římskokatolickou farnost Příbor pro pokračování a dokončení akcí obnovy z předchozího roku. Z důvodu nízké finanční podpory na obnovu památek v tomto roce a snahy rozdělit finanční příspěvek hospodárně byla celková kvóta pro město Příbor rozdělena mezi 5 akcí obnovy. Toto rozdělení doporučila Komise pro regeneraci MPR na svém jednání č. 23 konaném dne 01.03.2022 viz příloha č. 1. Odbor investic a správy majetku toto rozdělení doporučuje.

Rada města projednala problematiku přerozdělení příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR pro rok 2022 na své schůzi dne 15.03.2022 a usnesením č. 12/63/RM/2022 doporučila zastupitelstvu města schválit rozdělení finančních prostředků dle předloženého návrhu.

 

Přílohy:
Příloha č.1: Zápis z komise MPR.pdf (Veřejná)