Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:18
Název materiálu a návrh usnesení:
Vyhodnocení řízení přidělování dotací v oblasti granty
I. Zastupitelstvo města rozhoduje

na základě Programu města Příbora pro poskytnutí dotace pro rok 2022  - oblast granty, na základě podaných žádostí o poskytnutí programové dotace ve výši dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uvedených v příloze Pravidel poskytování dotací z rozpočtu města Příbora, schválených Zastupitelstvem města Příbora dne 26.05.2021, mezi městem Příborem a žadateli dle níže uvedené tabulky:

 

         Název žadateleProjektSchválená částka v Kč
1BAV KLUB PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, s. r. o.Duhový tábor11 000
2BAV KLUB PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, s. r. o.14. ročník Bubenická párty9 000
3DAGMAR LEINVEBEROVÁLDance City Camp - Příměstský tábor 20226 000
4JANÁČKŮV MÁJ, o. p. s.Mezinárodní festival Leoše Janáčka 202220 000
5Bc. JAN TYLLICH DiS.Tanec pro všechny - víkend plný pohybu8 000
6Bc. JAN TYLLICH DiS.Zahrady v tanci 20225 000
7KČT, ODBOR PŘÍBORJanáčkovy chodníčky1 000
8KČT, ODBOR PŘÍBORVydání brožurky k 50. výročí KČT Příbor2 000
9KČT, ODBOR PŘÍBORVýjezd na Lysou horu2 000
10KYNOLOGICKÝ KLUB PŘÍBOR, POBOČNÝ SPOLEK, ZO Č. 20403, z. s.Mikulášské závody1 000
11KYNOLOGICKÝ KLUB PŘÍBOR, POBOČNÝ SPOLEK, ZO Č. 20403, z. s.XIX. Memorial Bruna Sochora2 000
12LEXOR s. r. o.Příborská vařečka 20228 000
13PŘÍDLO, z. s.Divadelní festival7 000
14SH ČMS - SBOR DOBROVONÝCH HASIČŮ HÁJOVOslavy 70. let založení SDH Hájov10 000
15SH ČMS - SBOR DOBROVONÝCH HASIČŮ HÁJOVVýlet pro mladé hasiče - sportovní soustředění7 000
16SH ČMS- SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PRCHALOVOslava 100 let založení sboru18 000
17SPOLEK HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR, z. s.Pouťový koncert Swingového orchestru Bedřicha Pukovce15 000
18TAJV, z. s.Sportovní den mládeže s TAJV v Příboře0
19TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBORMemoriál Milana Strakoše ve stolním tenise /jaro2 000
20TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBORMemoriál Milana Strakoše ve stolním tenise/prosinec2 000
21TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBORMikulášský turnaj v Ringu O pohár Sokola Příbor2 000
22TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBOROkresní bodovací turnaj mládeže ve stolním tenise2 000
23TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBOR12. ročník Příborských deskovek2 000
24TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBOR9. ročník Příborský Sokolšlap2 000
25ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRADKÁŘSKÉHO SVAZU HÁJOVVýstava ovoce a zeleniny1 000
26ZDENĚK KÜBELHistorie výroby osobního automobilu TATRA v Příboře5 000

 

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 2
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Iveta Busková
Zpracoval:Iveta Busková
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Dne 05.10.2021 pod č. usnesení 17/54/RM/2021 Rada města Příbora schválila Program města Příbora pro poskytnutí dotace pro rok 2022 v oblasti Granty.

U všech žadatelů o programovou dotaci z rozpočtu města Příbora pro rok 2022 byla provedena kontrola věcné a formální správnosti žádostí včetně předběžné veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále též "Zákon o finanční kontrole") a rovněž následná veřejnosprávní kontrola ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 "Zákona o finanční kontrole".

V případě předběžné veřejnosprávní kontroly, jejímž předmětem bylo prověření podmínek stanovených pro poskytnutí programové dotace z rozpočtu města Příbora pro rok 2022 a prověření podkladů pro připravované finanční operace před jejich uskutečněním, nebyly u žádného z žadatelů o programovou dotaci zjištěny skutečnosti, na základě kterých by nebylo možno dotaci z rozpočtu města Příbora pro rok 2022 poskytnout.

Žadatelé splnili podmínky pro přidělení dotace pro rok 2022 stanovené Pravidly č. 2/2021 pro poskytování dotací z rozpočtu města Příbora, schválenými Zastupitelstvem města Příbora pod usnesením 12/19/ZM/2021 ze dne 26.05.2021, a Programem města Příbora pro poskytnutí dotace pro rok 2022 pro oblast provoz a činnost, schváleným Radou města Příbora pod usnesením č. 17/54/RM/2021 ze dne 05.10.2021.

U žádného z žadatelů o programovou dotaci pro rok 2022, který byl současně příjemcem veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora v roce 2021, nebylo zjištěno neefektivní, nehospodárné a neúčelné vynakládání veřejných prostředků, či nedodržení podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora.

Dne 14.02.2022 se uskutečnilo jednání Pracovní skupiny pro hodnocení individuálních dotací, kde přítomní členové většinou hlasů dospěli k závěru doporučit Zastupitelstvu města Příbora poskytnutí dotací uvedených v příloze k zápisu z jednání pracovní skupiny.

Přílohy:
Příloha č.1: Zpráva z jednání pracovní skupiny 14.2.2022 (Veřejná)
Příloha č.2: Příloha k zápisu pracovní skupiny k oblasti granty - návrh rozdělení částek (Veřejná)