Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:26
Konané dne:25.05.2022
Materiál číslo:18
Název materiálu a návrh usnesení:
Žádost Tělovýchovné jednoty Příbor, z. s. o poskytnutí individuální dotace
I. Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města Příbora ve výši 250 000 Kč  Tělovýchovné jednotě Příbor, z. s., se sídlem Štramberská 1361, Příbor, 742 58, IČO 43961011, účelově určenou na obměnu osvětlení tenisového areálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Příbora na rok 2022 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu ve výši 250 000 Kč mezi Městem Příbor, sídlem náměstí Sigmunda  Freuda 19, Příbor, 742 58, IČO 00298328 a Tělovýchovnou jednotou Příbor, z. s., se sídlem Štramberská 1361, Příbor, 742 58, IČO 43961011 na obměnu osvětlení tenisového areálu.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 3
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Iveta Busková
Zpracoval:Iveta Busková
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Dne 31.03.2022 obdrželo město žádost Tělovýchovné jednoty Příbor, z. s.,  o poskytnutí individuální dotace ve výši 284 000 Kč.

Účel dotace: Tenisový areál - obměna osvětlení.

Dne 12.04.2022 se uskutečnilo jednání Pracovní skupiny pro hodnocení individuálních dotací, kde přítomní členové většinou hlasů dospěli k závěru doporučit Zastupitelstvu města Příbora poskytnutí individuální dotace ve výši 250 000 Kč.

 

V rozpočtu města Příbora na paragrafu 3429 je na individuální dotace vyčleněna částka 1 000 000 Kč pro rok 2022. Z této částky bylo prozatím schváleno následující:

 

  • Tělovýchovnná jednota Příbor: oprava střešní krytiny - fotbalový stadión: 65 000 Kč,
  • Tělocvičná jednota Sokol Příbor: modernizace nemovitosti, stavební úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti, rekonstrukce nemovitosti: 205 455 Kč,
  • Renarkon o, p. s.: spoluúčast na pořízení osobního automobilu: 20 000 Kč.

 

V rozpočtu tedy zbývá částka 709 545 Kč.

Kromě této žádosti byla doručena ještě žádost Junáka ve výši 40 000 Kč  na zateplení hlavní stěny velkého sálu klubovny. Tuto žádost bude schvalovat Rada města Příbora.

Přílohy:
Příloha č.1: Žádost (Veřejná)
Příloha č.2: Zápis z jednání pracovní skupiny (Veřejná)
Příloha č.3: Návrh smlouvy (Veřejná)