Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:27
Konané dne:22.06.2022
Materiál číslo:14
Název materiálu a návrh usnesení:
Výroční zpráva města Příbora za rok 2021
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

Výroční zprávu města Příbora za rok 2021.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 1
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. arch. Jan Malík
Zpracoval:Veronika Liberdová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města Příbora je předložena Výroční zpráva města Příbora za rok 2021 dle Plánu práce ZM na 1. pololetí roku 2022 - viz přílohy. 

Přílohy:
Příloha č.1: Výroční zpráva města Příbora za rok 2021.pdf (Veřejná)