Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:27
Konané dne:22.06.2022
Materiál číslo:18
Název materiálu a návrh usnesení:
Návrhy, podněty a připomínky členů ZM
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy, podněty a připomínky členů ZM.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. arch. Jan Malík
Zpracoval:Veronika Liberdová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Nebyla předložena.