Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:27
Konané dne:22.06.2022
Materiál číslo:15
Název materiálu a návrh usnesení:
Plán práce ZM na 2. pololetí roku 2022
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

plán práce Zastupitelstva města Příbora na 2. pololetí 2022.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 1
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. arch. Jan Malík
Zpracoval:Pavla Urbanová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Plán práce ZM stanovuje termíny a hlavní náplň zasedání ZM ve 2. pololetí roku 2022. Obsahová náplň vychází z povinností ZM, která je daná především zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Termíny zasedání Zastupitelstva města Příbora včetně programu zasedání jsou předmětem přílohy č. 1.

Rada města na 67. schůzi dne 07.06.2022 vzala na vědomí plán práce Zastupitelstva města Příbora na 2. pololetí 2022 v termínech:

Září:              14.09.2022
Říjen:            19.10.2022
Prosinec:      14.12.2022

 

Přílohy:
Příloha č.1: Plán prace ZM na 2. pol. 2022 ....doc (Veřejná)