Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:27
Konané dne:22.06.2022
Materiál číslo:13
Název materiálu a návrh usnesení:
Návrh na udělení ceny obce
I. Zastupitelstvo města schvaluje

udělení ceny obce panu Metoději Beranovi.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 2
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Bc. Eva Plišová
Zpracoval:Bc. Ivana Bolomová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Obsahem předkládaného materiálu jsou návrhy na udělení ceny obce Ing. Janu Černochovi (příloha č. 1 předloženého materiálu) a panu Metoději Beranovi (příloha č. 2 předloženého materiálu). V souladu se Směrnicí zastupitelstva města č. 8/2019 k udělování cen obce a čestného občanství města Příbor obdržela Komise pro občanské záležitosti (KPOZ) prostřednictvím matriky dva návrhy na ocenění.

Návrhy bylo možno předložit do 30.04.2022, což bylo splněno. Oba návrhy mají všechny náležitosti, které mají dle směrnice č. 8/2019 obsahovat (návrhy předložil člen Zastupitelstva města Příbora).

Návrhy byl projednány na 37. jednání KPOZ dne 02.05.2022 a byla k nim přijata následující usnesení:

3/1 Komise pro občanské záležitosti doporučuje RM schválit návrh na udělení Ceny obce panu Metoději Beranovi za celoživotní dílo uměleckého řezbáře a malíře a také za příkladnou reprezentaci města Příbora.

3/2 Komise pro občanské záležitosti nedoporučuje RM schválit návrh na udělení Ceny obce Ing. Janu Černochovi za dlouholetou úspěšnou práci pro povznesení MPR Příbor, obnovu kulturních památek města a sakrálních staveb na území města Příbora.

V případě návrhu na udělení Ceny obce Ing. Janu Černochovi komise usoudila, že tento návrh dostatečně nesplňuje podmínky stanovené Směrnicí zastupitelstva města č. 8/2019 k udělování cen obce a čestného občanství.

Návrhy byly následně předány materiálem č. 28/66/RM/2022 k jednání na 66. Radě města Příbora dne 17.05.2022.

Předložený materiál byl projednán a bylo k němu přijato následující usnesení:

28/66/RM/2022 Návrhy na udělení cen obce za rok 2021 (č. bodu programu: 28)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit udělení cen obce za rok 2021 dle předloženého materiálu.

V návaznosti na zmíněné schválené usnesení rady města OOSČ, předkládá ke schválení udělení Ceny obce panu Metoději Beranovi.

Případné ocenění by bylo možné předat, po dohodě s panem starostou a pracovníky odboru kultury, školství, sportu a cestovního ruchu, při zahájení dnů EHD dne 17.09.2022.

Přílohy:
Příloha č.1: Příloha č. 1_Návrh na udělení obce a čestného občanství Ing. Janu Černochovi (Veřejná)
Příloha č.2: Příloha č. 2_Návrh na udělení ceny obce a čestného občanství Metoději Beranovi (Veřejná)