Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:21
Konané dne:23.09.2021
Materiál číslo:9
Název materiálu a návrh usnesení:
Darovací smlouva na nákup herního prvku pro Park u lávky
I. Zastupitelstvo města souhlasí

s darovací smlouvou mezi městem Příborem a společností Alliance Laundry CE, s. r. o. na pořízení herního prvku pro akci Park u lávky v Příboře ve výši 170.331,70 Kč s DPH, v předloženém znění.

II. Zastupitelstvo města souhlasí

se zařazením finanční částky ve výši 170.331,70 Kč do příjmové i výdajové části rozpočtu města na rok 2021 v rámci rozpočtového opatření č.4.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 2
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. Jaroslav Šimíček
Zpracoval:Mgr. Marika Demlová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Odbor IRSM předkládá radě města návrh darovací smlouvy, která je sepsána na základě cenové nabídky firmy hriste.cz, viz příloha 1 a 2. Předmětem je dodávka a montáž nového herního prvku - houpačky typu Flugo III. se stříškou, která je součástí projektu Park u lávky. Tento projekt byl schválen zastupitelstvem města v rámci návrhu rozpočtu města Příbora na rok 2021 usnesením č. 24/16/2020. I přesto, že obdobné smlouvy jsou schvalovány radou města, je v tomto případě smlouva předložena zastupitelstvu města. Důvodem je snaha co nejdříve uzavřít smlouvu s výrobcem, aby mohl být prvek mobiliáře dodán ještě v rámci realizace parku v letošním roce. Tento postup byl projednán i s právníkem města .

Přílohy:
Příloha č.1: DAROVACÍ SMLOUVA_město Příbor_houpačka.docx (Veřejná)
Příloha č.2: Hřiště.cz_FLUGO III..pdf (Veřejná)