Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:21
Konané dne:23.09.2021
Materiál číslo:7
Název materiálu a návrh usnesení:
Směna pozemků v k. ú. Příbor - ul. Větřkovská, ul. Sušilova
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření směnné smlouvy, v předloženém znění, jejíž předmětem je směna pozemků vymezených geometrickým plánem č. 3404-37/2021, a to převod pozemku parc. č. 1836/13 v k. ú. Příbor z majetku města Příbora do vlastnictví paní Jaroslavy Žaludové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a převod pozemku parc. č. 1986 v k. ú. Příbor z vlastnictví paní Jaroslavy Žaludové do majetku města Příbora. Náklady související s převodem pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 11
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Mgr. Pavel Netušil
Schválil:Ing. Jaroslav Šimíček
Zpracoval:Lenka Habdasová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Rada města přijala na své 47. schůzi dne 18.05.2021 usnesení č. 8/47/RM/2021 ve znění:

 

I. Rada města ukládá

1. vedoucímu OIRSM zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce městského úřadu záměr města směnit nemovitosti v k. ú. Příbor - pozemek parc. č. 1986 a část pozemku parc. č. 1982 o souhrnné výměře cca 95 m2 z vlastnictví paní Jaroslavy Žaludové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za část pozemku parc. č. 1836/1 o stejné výměře z majetku města Příbora.

  • náklady spojené s převodem nemovitostí (vyhotovení geometrického plánu, poplatky za vklad práva do katastru nemovitostí apod.) ponesou obě strany rovným dílem. 

 

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu nemovitostí v k. ú. Příbor - pozemek parc. č. 1986 a část pozemku parc. č. 1982 o souhrnné výměře cca 95 m2 z vlastnictví paní Jaroslavy Žaludové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za část pozemku parc. č. 1836/1 o stejné výměře z majetku města Příbora za podmínky rozdělení nákladů souvisejících s převodem nemovitostí rovným dílem mezi obě zúčastněné strany.

 

Usnesení bylo přijato na základě návrhu p. Žaludové ze dne 25.01.2021, jehož předmětem je směna nemovitostí z vlastnictví p. Žaludové - pozemky pod místní komunikací za část pozemku z majetku města. 

 

Jedná se o pozemky u rodinného domu č. p. 838 vymezené ulicí Větřkovskou a Sušilovou. Pozemky parc. č. 1986 a 1982, oba ostatní plocha - neplodná půda ve vlastnictví p. Žaludové jsou dotčeny tělesem veřejně přístupné místní komunikace III. tř. vedené v pasportu komunikací města Příbora pod ev. č. 97 c.

 

Žadatelka ve svém návrhu poukázala na skutečnost, že pozemek parc. č. 1986 je dotčen místní komunikací-vozovkou v celé výměře, tj. 21 m2, pozemek parc. č. 1982 je dotčen tělesem vozovky v rozsahu cca 74 m2. Tyto nemovitosti není možné využívat pro soukromé účely žadatelky - např. jako prostranství u rodinného domu apod.

 

Žadatelka původně navrhla majetkoprávní narovnání stávajících poměrů směnou pozemku parc. č. 1986 a části pozemku parc. č. 1982 v souhrnné výměře cca 95 m2 za část pozemku města parc. č. 1836/1 ostatní plocha-ostatní komunikace. Z celkové výměry pozemku města činící 11 806 m2 navrhla žadatelka ke směně část o výměře cca 140 m2. V případě směny má žadatelka v úmyslu plochu sestávající z části pozemku města a části svého pozemku parc. č. 1982 o celkové výměře cca 200 m2 užívat jako neoplocenou parkovací plochu označenou jako soukromý pozemek.

 

Předmětné nemovitosti jsou dle Územního plánu Příbora součástí plochy komunikací. Záměr, pro který je směna navržena, je v souladu s Územním plánem Příbora.

 

Rozdíl mezi výměrami pozemků původně navržených ke směně je žadatelka ochotna uhradit. Dle Pravidel č. 2/2020 jsou pozemky pod místními komunikacemi vykupovány a prodávány za cenu 100 Kč/m2.

 

vlastníkvýměra pozemků v m2cena celkem
p. Žaludová959 500 Kč
město14014 000 Kč
rozdíl - doplatek městu4 500 Kč

 

Odbor IRSM požádal o stanovisko k tomuto návrhu vypořádání technické služby a odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek.

 

Stanoviska TSMP a OŽPD jsou kladná, v obou případech je jejich obsahem doporučení, aby byly směněny pozemky o shodných výměrách.

 

Odbor IRSM požádal o vyjádření k této variantě zástupce žadatelky. Ten se směnou pozemkových částí o shodných výměrách souhlasí. 

 

Usnesení finančního výboru - schůze dne 28.04.2021: FV doporučuje ZM směnu pozemků parc. č. 1982 a 1986 za část pozemku parc. č. 1836/1 o shodné výměře 95 m2 a náklady za vyhotovení geometrického plánu rozdělit rovným dílem mezi městem a žadatelkou paní Jaroslavou Žaludovou, bytem Lidická 59, Příbor.

 

Stanovisko stavební komise - schůze dne 05.02.2021: Stavební komise doporučuje směnu pozemků mezi paní Žaludovou a městem Příborem dle předloženého návrhu s podmínkou trvalého označení nové hranice pozemku v terénu.

 

Pozn. OIRSM: Dle požadavku stavební komise může být geodetovi zadána i stabilizace lomových bodů pozemku odděleného z pozemku parc. č. 1836/1 plastovými znaky. Vyznačení hranic pozemků vymezených průběhem komunikace se nejeví jako účelné, naopak by tím byly navýšeny náklady na geodetické práce, pozemek je vymezen povrchem komunikace.

 

Na základě citovaného usnesení RM ze dne 18.08.2021 a doporučení TSMP a OŽPD zadal odbor IRSM vyhotovení geometrického plánu řešícího uvedené vypořádání, tedy směnu pozemků o shodných výměrách. Z pozemku města byl oddělen pozemek parc. č. 1836/13 o výměře 53 m2, Pozemek p. Žaludové parc. č. 1986 byl sloučen s částí pozemku parc. č. 1982, nová výměra pozemku parc. č. 1986 dotčeného tělesem místní komunikace a určeného k převodu do majetku města činí 52 m2 - rozdíl 1 m2 vznikl zaokrouhlováním výměr dle katastrální vyhlášky. Dle ustanovení směnné smlouvy bude tento rozdíl žadatelkou uhrazen.

 

Na základě usnesení RM byl záměr směny zveřejněn na úřední desce MÚ.

 

Zveřejnění záměru bylo realizováno ve dnech 21.05.2021 - 07.06.2021. Na žádost p. Valentina Putaly (bytem ul. Sušilova) proběhlo dne 02.06.2021 osobní jednání za účasti p. Putaly, místostarosty a zástupce odboru IRSM, na kterém bylo zástupcům města předáno vyjádření části obyvatel ul. Sušilovy (č. p. 885, 892, 893, 895 a 910). Obsahem podání je zejména konstatování nedostatku veřejných parkovacích míst v lokalitě (ul. Sušilova, ul. Větřkovská, ul. Erbenova) a dále návrh řešení zahrnující odkoupení pozemků parc. č. 1986 a 1982 do majetku města, zřízení parkoviště a celková úprava dopravní obslužnosti lokality.

 

V návaznosti na tento podnět se odbor IRSM dotázal zástupce p. Žaludové, zda je toto řešení pro ni přijatelné. Z odpovědi jednoznačně vyplynulo, že p. Žaludová nemá úmysl odprodat  své pozemky (a přijít tak o možnost parkovat na svém vlastním pozemku parc. č. 1982) a požaduje projednání svého původního návrhu.

 

Věc byla opět předložena radě města, která dne 29.06.2021 usnesením č. 13/50/RM/2021 vzala na vědomí vyjádření obyvatel ul. Sušilovy v Příboře ze dne 31.05.2021 ke zveřejněnému záměru města. Původní usnesení RM ze dne 18.05.2021 č. 8/47/RM/2021/II přitom nebylo zrušeno ani pozměněno. 

 

Návrh usnesení je vypracován s ohledem na uvedené skutečnosti a usnesení rady města. V současné době se jedná o jediný způsob, jak nabýt  pozemky pod místní komunikací do majetku města a do budoucna předejít problémům - např. žádat při rekonstrukci a opravách tělesa komunikace o souhlas vlastníka pozemku pod komunikací apod. Parkování na veřejných plochách v lokalitě (kdy vlastník rodinného domu by měl mít zajištěno parkování na svém vlastním pozemku) by pak mělo být řešeno samostatně.

 

Návrh směnné smlouvy, který je přílohou tohoto materiálu, byl odsouhlasen JUDr. Michálkem.

 

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: Situace ve fotomapě (Veřejná)
Příloha č.2: Žádost o prodej (Veřejná)
Příloha č.3: Doplnění žádosti o prodej (Veřejná)
Příloha č.4: Stanovisko TSMP (Veřejná)
Příloha č.5: Stanovisko OŽPD (Veřejná)
Příloha č.6: Souhlas s návrhem vypořádání (Veřejná)
Příloha č.7: Vyjádření ke zveřejněnému záměru (Veřejná)
Příloha č.8: Vyjádření k námitkám.01 (Veřejná)
Příloha č.9: Vyjádření k námitkám.02 (Veřejná)
Příloha č.10: Návrh směnné smlouvy (Veřejná)
Příloha č.11: Geometrický plán (Veřejná)