Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:10
Název materiálu a návrh usnesení:
Zprávy o veřejném pořádku a bezpečnosti za rok 2021
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
  1. zprávu Obvodního oddělení policie České republiky města Příbora o stavu na úseku veřejného pořádku za rok 2021 dle přílohy č. 1 podkladového materiálu,
  2. zprávu Městské policie města Příbora bezpečnost a veřejný pořádek za rok 2021 dle přílohy č. 2 podkladového materiálu,
  3. zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Příbor, Příbor-Hájov za rok 2021 dle přílohy č. 3 podkladového materiálu.
Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 3
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. arch. Jan Malík
Zpracoval:Pavla Urbanová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města Příbora jsou předloženy zprávy o veřejném pořádku a bezpečnosti za rok 2021 dle Plánu práce ZM na I. pololetí roku 2022.

  • Zprávu o stavu na úseku veřejného pořádku za rok 2021 vypracoval vedoucí OOPČR npor. Bc. Ladislav Vaněk.
  • Zprávu bezpečnost a veřejný pořádek za rok 2021 vypracoval vrchní strážník MP Bc. Libor Bolom.
  • Zprávu o činnosti JSDH Příbor, JSDH Příbor-Hájov za rok 2021 vypracoval velitel JSDH Milan Novák.

Zprávy jsou přílohou tohoto materiálu.

Přílohy:
Příloha č.1: Příloha č. 1 PČR - Zpráva o stavu bezpečnosti za rok 2021 - OOP Příbor.pdf (Veřejná)
Příloha č.2: Příloha č. 2 Městská policie - Bezpečnost a veřejný pořádek 2021_original.pdf (Veřejná)
Příloha č.3: Příloha č. 3 JSDH - zpráva o stavu bezpečnosti a pořádku za rok 2021.docx (Veřejná)