Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:24
Název materiálu a návrh usnesení:
Záměr propachtování areálu městského koupaliště v Příboře
I. Zastupitelstvo města schvaluje

záměr propachtování areálu městského koupaliště v předloženém znění.

II. Zastupitelstvo města ukládá
1. vedoucímu OBNF
1.1.

zveřejnit záměr města propachtovat areál městského koupaliště na úřední desce po dobu min. 30 dnů.

Termín: 28.03.2022
Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 1
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Mgr. Pavel Netušil
Schválil:Ing. Jiří Hajda
Zpracoval:Michaela Kusiaková
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

V září 2021 podal stávající pachtýř areálu městského koupaliště pan Rudolf Korčák výpověď z nájmu. Výpověď byla podána ke dni 30.09.2022 v souladu s pachtovní smlouvou ev. č. 348/2014. Rada města na své schůzi dne 05.10.2021 vzala výpověď na vědomí, následně byl v lednu 2022 přizván na schůzi rady města pan Korčák, aby radu města informoval o důvodech, které ho vedly k podání výpovědi pachtovní smlouvy. Usnesením rady města č. 27/59/RM/2022 bylo poté vedoucímu OBNF uloženo předložit návrh výběrového řízení na propachtování areálu městského koupaliště v Příboře. Tento návrh byl předložen radě města na schůzi dne 22.02.2022 a rada města usnesením č. 17/61/RM/2022 doporučila zastupitelstvu města předložený záměr schválit.

Návrh záměru, který je předkládán zastupitelstvu města ke schválení, je za téměř stejných podmínek jako v minulém záměru, pouze s těmito rozdíly:

- cena za rok odpovídá původní (127 947 Kč) s postupným navyšováním o inflaci, pro rok 2022 je uzavřen dodatek s cenou 153 716 Kč/rok,

- součástí záměru není pachtovní smlouva, aby se město zbytečně nevázalo návrhem smlouvy; bude tam například třeba upravit nějaké méně podstatné ustanovení a pokud by smlouva byla součástí záměru, byla by závazná a případné úpravy by nebyly možné,

- cena vstupného; v minulém záměru byl závazek stejné ceny (40 Kč) jednorázového vstupného na tři roky, ale v dnešní době by toto asi nemělo být omezováno, anebo pouze na 1 rok; v přiloženém návrhu je uvedeno omezení na 1 rok, pokud se ZM rozhodne jinak, bude to upraveno

- zajišťování revizí a oprav osvětlení areálu koupaliště pachtýřem nebylo v původním záměru, ale tato povinnost byla dána dodatkem smlouvy č.3 od 1.7.2016.

 

O vyjádření k plánovanému propachtování koupaliště (ne k samotnému návrhu záměru) byl požádán odbor kultury, školství, sportu a cestovního ruchu a komise kultury, cestovního ruchu a sportu. Níže je vyjádření OKU a usnesení komise.

 

OKU vnímá provoz koupaliště jako klíčovou aktivitu pro občany a návštěvníky pro trávení volného času a sportovního vyžití. V současnosti provozovatel koupaliště v rámci svých služeb poskytuje služby "mini informačního centra". Toto je velmi záslužná a pozitivní aktivita, ale nelze ji v nových podmínkách uplatňovat. Samozřejmě bude s případným novým provozovatelem navázána aktivní spolupráce v rámci aktivit cestovního ruchu.

 

Komise KCRS doporučuje vyhlásit výběrové řízení za stejných podmínek, jako doposud. Zároveň doporučuje podstoupit zaslané návrhy všech zájemců znovu k projednání na komisi KCRS, která doporučí vhodného nájemce.

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: záměr pachtu koupaliště.docx (Veřejná)