Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:5
Název materiálu a návrh usnesení:
Zápisy z výborů ZM
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
 1. Zápis č. 29 z FV ze dne 23.02.2022 včetně usnesení
 2. Zápis č. 20 z KV ze dne 01.03.2022
 3. Zápis č. 30 z OV Hájov ze dne 21.02.2022
 4. Zápis č. 34 z OV Prchalov ze dne 02.02.2022
 5. Zápis č. 35 z OV Prchalov ze dne 02.03.2022.
Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 6
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:JUDr. Rostislav Michálek (tajemník)
Zpracoval:Pavla Urbanová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Zápis č. 29 z FV ze dne 23.02.2022
Usnesení:

 • FV schvaluje program 29. jednání FV.
 • FV doporučuje ZM vypustit z RO č. l paragraf 6112 - odměny zastupitelům a členům komisí finanční částku ve výši 366 000 Kč a převést je do rezervy města.
 • FV doporučuje ZM schválit RO č. 1 dle předloženého materiálu a změny, která byla přijata v předchozím usnesení.
 • FV bere na vědomí plnění daní za leden 2022.

Zápis č. 20 z KV ze dne 01.03.2022
Usnesení:

 • KV schválil navržený program 20. schůze Kontrolního výboru ZM Příbor.
 • KV projednal a konstatoval, že usnesení 60. schůze RM a usnesení 24. zasedání ZM jsou v pořádku a bez nedostatků.
 • KV projednal a vzal na vědomí výsledky kontroly "Kontrola účtu 042- rozestavěné investice, včetně kontrola všech náležitostí u konkrétní vybrané investiční akce za rok 2019". Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky.

Zápis č. 30 z OV Hájov ze dne 21.02.2022

Usnesení:

 • OV požaduje informaci ohledně instalace Zásilkového boxu na Hájově. (Předáno OIRSM)
 • OV požaduje řešit černé skládky na území Hájova. (Předáno OŽPD)

Zápis č. 34 z OV Prchalov ze dne 02.02.2022
Usnesení:

 • OV Prchalov schválil zajištění označení "hlavní silnice" v celé obci. (Vyjádření OIRSM: Odbor IRSM navrhne dopravní značení související s vyznačením hlavních a vedlejších silnicí na dvou křižovatkách v místní části Prchalov (Bílovecká, centrum) a požádá silniční správní úřad o zahájení příslušného řízení o povolení tohoto návrhu.)
 • OV Prchalov schválil využití stávajících kanálových vpustí pro zajištění odvodnění silnice v návaznosti na instalaci nového povrchu. (Vyjádření OIRSM: Zástupci OIRSM a TS Příbor posoudí technické možnosti napojení obou vpustí. Za tím účelem žádáme OV Prchalov o přidělení zástupce OV Prchalov pro účely konzultace tohoto záměru.)
 • OV Prchalov schválil ošetření obou lip u kaple a v prostoru mezi obecním domem a kaplí na Prchalově. (Vyjádření OŽPD: Mladá lípa bude co nejdříve ošetřena odbornou arboristickou firmou. Lípa, která je již suchá, bude skácena (momentálně probíhá správní řízení) a bude nahrazena novou, kousek od místa růstu současné lípy.  Pokud by byl ze strany OV Prchalov zájem vysadit jiný druh - ať dají vědět co nejčasněji, ať mohou změnit náhradní výsadbu za kácenou dřevinu.)

Zápis č. 35 z OV Prchalov ze dne 02.03.2022
Usnesení:

 • OV Prchalov schválil harmonogram sekání trávy na hřišti, u obecního domu a kaple dle výše uvedeného harmonogramu. (Vyjádření TS: Harmonogram sečení neschvaluje osadní výbor. Sečení se každoročně provádí dle časových, personálních možností TS. Vše v závislosti na počasí a technice. Bohužel, nejsme schopni zajistit sečení v místní části v rozmezí 3-4 týdnů!! Žádáme osadní výbor o stanovení priorit v uvedených akcích. Akce pořádané hasiči, včetně přípravy terénu, by měly být plně v kompetenci SDH.)
 • OV Prchalov žádá o zajištění účasti kompetentních osob - MěÚ Příbor a Vodoprávního úřadu v Kopřivnice k jejich informování a vysvětlení všem občanům situace s domovními ČOV. (Předáno OŽPD).
 • OV Prchalov schválil ošetření obou lip u kaple a v prostoru mezi obecním domem a kaplí na Prchalově vysazení lípy po skáceném stromu.(Předáno TS). (Vyjádření TS: Ořez lip není v kompetenci TS, musí jej provést odborná firma, kterou objedná OŽP. Vysazení stromu projednáme s OŽP.)
Přílohy:
Příloha č.1: Zápis č. 29 z FV ze dne 23.02.2022.docx (Veřejná)
Příloha č.2: USNESENÍ FV č. 29.docx (Veřejná)
Příloha č.3: Zápis č. 20 z KV ze dne 01. 03. 2022.docx (Veřejná)
Příloha č.4: Zápis č. 30 z OV Hájov ze dne 21.02.2022.docx (Veřejná)
Příloha č.5: Zápis č. 34 z OV Prchalov ze dne 02.02.2022.pdf (Veřejná)
Příloha č.6: Zápis č. 35 z OV Prchalov ze dne 02.03.2022.pdf (Veřejná)