Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:6
Název materiálu a návrh usnesení:
Prodloužení lhůty splatnosti úhrady za zřízení práva stavby a jistiny na dodržení regulace zástavby na pozemku parc. č. 2178/7 k. ú. Příbor
I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodloužení lhůty splatnosti úhrady za zřízení práva stavby k pozemku parc. č. 2178/7 v k. ú. Příbor a lhůty pro složení jistiny na dodržení regulace zástavby pozemku parc. č. 2178/7 v k. ú. Příbor, dle žádosti Artera Lamety Příbor, spol. s r. o., IČO 06921116 ze dne 15.03.2022 - viz příloha č. 1, a to do 30.05.2022. 

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 1
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Mgr. Pavel Netušil
Schválil:Ing. Jaroslav Šimíček
Zpracoval:Lenka Habdasová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Místostarosta předkládá zastupitelstvu města k projednání žádost vítěze veřejné soutěže o zřízení práva stavby na pozemku parc. č. 2178/7 v k. ú. Příbor v lokalitě Za školou, společnosti Artera Lamely Příbor spol. s r. o., dříve SG-servis Real spol. s r. o., se sídlem v Přerově, Kojetínská 2436/59. Předmětem žádosti ze dne 15.03.2022 je prodloužení lhůty splatnosti úhrady za zřízení práva stavby k pozemku parc. č. 2178/7 v k. ú. Příbor a lhůty pro složení jistiny na dodržení regulace zástavby pozemku parc. č. 2178/7 v k. ú. Příbor ve výši 13 310 000 Kč (včetně DPH) a jistiny na dodržení regulace zástavby ve výši 1 000 000 Kč.

 

Původní lhůta splatnosti uplynula dne 26.01.2022 a následně byla usnesením č. 9/24/ZM/2022 ze dne 15.02.2022 prodloužena do 15.03.2022. Ke dni zpracování tohoto materiálu byla na depozitní účet města složena částka ve výši 2 000 000 Kč. Dne 15.03.2022 podal zástupce společnosti Artera Lamely Příbor žádost o další prodloužení lhůty, a to do 30.05.2022. Celkově se tedy jedná o prodloužení lhůty o cca 4 měsíce (123 dnů) oproti původnímu termínu.

 

Žadatel žádost zdůvodňuje náročným jednáním s bankou o uvolnění finančních prostředků, nepříznivými dopady současné politické situace na kurz euroměny aj. - viz plné znění žádosti v příloze.

 

Odbor IRSM doporučuje žádosti vyhovět vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o vysoké částky a sjednání úvěru na financování práva stavby není ze strany poskytovatelů úvěrů běžným procesem (ověřeno v r. 2019 odborem IRSM osobním jednáním s ČSOB, KB apod.).  V případě prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za školou bylo obvykle žádostem o prodloužené lhůty splatnosti kupní ceny za pozemky vyhověno - většinou se jednalo o prodloužené lhůty o další 3 měsíce (jednalo se o částky cca 1 mil. Kč); vzhledem k výši částky v tomto případě se odboru IRSM jeví prodloužení termínu o 4 měsíce jako akceptovatelné.

 

Budou-li do konání zasedání zastupitelstva města připsány další platby, budou zastupitelé o této skutečnosti informováni (e-mail).

Přílohy:
Příloha č.1: Žádost Artera Lamely (Veřejná)