Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:20
Název materiálu a návrh usnesení:
Vyhodnocení řízení přidělování dotací v oblasti sociálních služeb pro rok 2022
I. Zastupitelstvo města rozhoduje

na základě Programu města Příbora pro poskytnutí dotace pro rok 2022  - oblast sociální služby, na základě podaných žádostí o poskytnutí programové dotace ve výši dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uvedených v příloze Pravidel poskytování dotací z rozpočtu města Příbora, schválených Zastupitelstvem města Příbora dne 26.05.2021, mezi městem Příborem a poskytovateli sociálních služeb dle níže uvedené tabulky.

 

P.Č.

Název žadatelePoskytovaná sociální služba

Schválená částka (v Kč)

1.Armáda spásy v České republice, z.s.Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, identifikátor sociální služby: 362699757 000
2.Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s.Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor, identifikátor sociální služby: 278375275 000
3.Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s.Osobní asistence Novojičínsko, identifikátor sociální služby: 879630138 000
4.Diakonie ČCE - středisko v OstravěPečovatelská služba Příbor, identifikátor sociální služby: 9602799800 000
5.Domov Hortenzie, příspěvková organizaceDomov pro seniory, identifikátor sociální služby: 45737028 000
6.Domov Příbor, příspěvková organizaceDomov pro seniory, identifikátor sociální služby: 155951270 000
7.Charita OstravaCharitní středisko Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami, identifikátor: 956477818 600
8."Máš čas?", z.s.Nízkoprahové denní centrum Racek - sociální služba pro osoby bez přístřeší, identifikátor: 707507816 000
9.Podané ruce - osobní asistenceOsobní asistence, identifikátor: 978180125 000
10.Renarkon, o.p.s.Terénní program na Novojičínsku, identifikátor: 215031222 000
11.Seniorcentrum OASA s.r.o.Domov pro seniory, identifikátor sociální služby: 341169825 000
12.Slezská diakonieEffatha Kopřivnice, sociálně terapeutické dílny, identifikátor: 197984213 000
13.Slezská diakonieEffatha Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny, identifikátor: 451243715 000
14.Slezská diakonieRÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace, identifikátor: 710969816 000
15.Společnost pro ranou péči, pobočka OstravaTerénní služby rané péče, identifikátor: 428792816 000
16.Středisko sociálních služeb města KopřivniceAzylový dům, identifikátor sociální služby: 167161025 000
17.Středisko sociálních služeb města KopřivniceDenní stacionář, identifikátor sociální služby: 350267727 000
18.Středisko sociálních služeb města KopřivniceOdlehčovací služba, identifikátor sociální služby: 2012478183 400
Celkem1 450 000

 

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 1
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Mgr. Pavel Netušil
Schválil:Mgr. Pavel Netušil
Zpracoval:Mgr. Karolína Najzarová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

V souladu s Pravidly č. 2/2021 pro poskytování dotací z rozpočtu města Příbora (dále jen "Pravidla"), schválenými usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 12/1/ZM/2021 ze dne 26.05.2021, byl dne 05.10.2021 pod č. usnesení 17/54/RM/2021 Radou města Příbora vyhlášen Program poskytování dotací na sociální služby na rok 2022 (dále jen "Program"). Lhůta pro podání žádostí o dotace na sociální služby byla stanovena od 10.11.2021 do 30.11.2021 včetně. Maximální výše dotace činí 800 000 Kč v jednotlivém případě.

 

Zastupitelstvo města Příbora schválilo na 23. zasedání dne 15.12.2021 v rámci rozpočtu města Příbora na rok 2022 částku určenou k rozdělení mezi žadatele o dotace na sociální služby v celkové výši 1 450 000 Kč (§ 4349).

 

Město Příbor obdrželo celkem 18 žádostí o dotace na činnost a provoz sociálních služeb na rok 2022 od 13 žadatelů v celkovém objemu 1 836 550 Kč. Dle platných Pravidel pro poskytování dotací jsou všechny žádosti bez ohledu na požadovanou částku předloženy k projednání zastupitelstvu města.

 

Veřejnosprávní kontrola žádostí 

Dle vyjádření Bc. Evy Srněnské, úsek právní a kontrolní, byla u všech žadatelů o programovou dotaci z rozpočtu města Příbora pro rok 2022 provedena kontrola věcné a formální správnosti žádostí včetně předběžné veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále též "Zákon o finanční kontrole") a rovněž následná veřejnosprávní kontrola ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 "Zákona o finanční kontrole".

 

V případě předběžné veřejnosprávní kontroly, jejímž předmětem bylo prověření podmínek stanovených pro poskytnutí programové dotace z rozpočtu města Příbora pro rok 2022 a prověření podkladů pro připravované finanční operace před jejich uskutečněním, nebyly u žádného z žadatelů o programovou dotaci zjištěny skutečnosti, na základě kterých by nebylo možno dotaci z rozpočtu města Příbora pro rok 2022 poskytnout. Žadatelé splnili podmínky pro přidělení dotace pro rok 2022 stanovené Pravidly pro poskytování dotací a Programem města Příbora pro poskytnutí dotace pro rok 2022 pro oblast sociálních služeb.

 

U žádného z žadatelů o programovou dotaci pro rok 2022, který byl současně příjemcem veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora v roce 2021, nebylo zjištěno neefektivní, nehospodárné a neúčelné vynakládání veřejných prostředků, či nedodržení podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora.

 

Hodnotící kritéria pro přidělení dotací na sociální služby:

 • podání žádosti ve stanoveném termínu a předepsaným způsobem bez formálních a věcných nedostatků,
 • splnění veškerých podmínek stanovených pro poskytnutí dotace,
 • neexistence závazků po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení, rozpočtu města Příbora a organizací v jeho působnosti (tuto skutečnost dokládá žadatel písemným prohlášením),
 • zkušenosti ze spolupráce s žadatelem z předchozího období,
 • zda je potřebnost sociální služby deklarována ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice na období 2021 - 2023.

 

Město Příbor jako zadavatel potřebných sociálních služeb ve městě:

Město Příbor má schválený Zastupitelstvem města Příbora, usnesením č. 25/16/ZM/2020 ze dne 10.12.2020, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice na období 2021-2023 (dále jen "SPRSS"). Z tohoto plánu vyplývá závazek spolufinancování stávajících sociálních služeb pro občany města, jejichž potřebnost byla deklarována na základě minulých střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a také podpora nových priorit, na základě kterých je město Příbor veřejným zadavatelem potřebných sociálních služeb ve městě.  Především se jedná o priority:

 

Priorita č. 1 - Podpora osob s duševním onemocněním

 • žádost Slezské diakonie - RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace - požadovaná částka ve výši 16 500 Kč.

 

Priorita č. 2 - Podpora rozvoje pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 • žádost Charity Ostrava - domov se zvláštním režimem - požadovaná částka ve výši 18 600 Kč (pozn.: město Příbor je na základě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně veřejným opatrovníkem klientky, která je umístěná v domově se zvláštním režimem v Charitě Ostrava),
 • žádost Domova Hortenzie, p.o., domova pro seniory - požadovaná částka ve výši 12 000 Kč,
 • žádost Seniorcentrum OASA s.r.o., domov pro seniory - požadovaná částka ve výši 100 000 Kč
 • žádost Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p. o. - požadovaná částka 276 400 Kč na odlehčovací službu.

 

Priorita S č. 3 - Podpora udržení stávajících sociálních služeb ve městě Příboře (dle přílohy č. 2 SPRSS)  

 • žádost Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor - požadovaná částka 75 000 Kč
 • žádost Diakonie ČCE - středisko v Ostravě na sociální službu Pečovatelská služba Příbor na požadovanou finanční částku 800 000 Kč,
 • žádost Domova Příbor, p. o., domova pro seniory - požadovaná částka 85 000 Kč,
 • žádost Společnosti pro ranou péči, pobočka Ostrava - požadovaná částka 19 000 Kč,
 • žádost Renarkonu, o. p. s., Terénní program na Novojičínsku - požadovaná částka ve výši 25 000 Kč,
 • žádost Armády spásy v České republice, z. s., sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - požadovaná částka 65 000 Kč.

 

Sociální služby, které nejsou přímo stanoveny jako priority střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, ale jedná se o potřebné a specifické sociální služby pro cílové skupiny, které jsou statisticky významné na úrovni okresu nebo kraje, a proto odbor sociálních věcí navrhuje, aby Zastupitelstvo města Příbora tuto skutečnost zohlednilo. Jedná se o poskytovatele:

 • žádost spolku "Máš čas?", z.s., nízkoprahové denní centrum v Kopřivnici - požadovaná částka ve výši 20 000 Kč,
 • žádost Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s., Osobní asistence Novojičínsko - požadovaná částka ve výši 70 000 Kč,
 • žádost Slezské diakonie - EFFATHA Kopřivnice, sociálně terapeutické dílny - požadovaná částka ve výši 16 750 Kč,
 • žádost Slezské diakonie - EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny - požadovaná částka ve výši 18 500 Kč,
 • žádost spolku Podané ruce - osobní asistence - požadovaná částka 110 000 Kč,
 • žádost Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p. o. - požadovaná částka 66 000 Kč na azylový dům,
 • žádost Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p. o.  - požadovaná částka 42 800 Kč na denní stacionář.

 

Závěr

V rozpočtu města Příbora na rok 2022 je na dotace pro oblast sociálních služeb schválená celková finanční částka 1 450 000 Kč. Požadavky poskytovatelů sociálních služeb jsou ve výši 1 836 550 Kč.

 

Dne 14.02.2022 se v 17 hodin uskutečnilo jednání Pracovní skupiny pro hodnocení programových dotací. Členům pracovní skupiny byly s předstihem zaslány přijaté žádosti a jejich přehled s informacemi k požadovaným částkám, k účelu dotace, k potřebnosti sociální služby a návrh oboru sociálních věcí na výše přidělených dotací. Pracovní skupina pro hodnocení programových dotací na svém jednání dané žádosti projednala se závěrem doporučit zastupitelstvu schválení dotací na sociální služby ve výši navrhované odborem sociálních věcí Městského úřadu Příbor. Návrh pracovní skupiny je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: Návrh pracovní skupiny ve věci žádostí o programovou dotaci na sociální služby ze dne 14.02.2022 (Veřejná)