Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:25
Název materiálu a návrh usnesení:
Možnosti řešení kapacity v mateřských školách v Příboře
I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpracování varianty č. 2 podkladového materiálu (výstavba nového objektu dle současných norem v lokalitě Za Školou) jako možnosti řešení nízké kapacity mateřských škol na území města Příbora. 

 
Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 5
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Mgr. Pavel Netušil
Schválil:Iveta Busková
Zpracoval:Lucie Odehnalová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Nedostatek míst v mateřských školách na území města Příbora

Předkládaný materiál nabízí možnosti řešení stávající situace s nedostatkem míst pro umístění dětí v mateřských školách na území města Příbora. Zastupitelé jsou tímto žádáni, aby určili jednu až dvě varianty, které budou dále rozpracovány včetně odhadu nákladů na realizaci (případně lze rozpracovat i tři varianty, to je však časově i finančně náročnější).

Situace ohledně nízké kapacity v mateřských školách je známa již několik let. Zastupitelstvu města Příbora byl 19.12.2013 předložen materiál Rozšíření kapacity mateřských škol ve městě Příboře, kde byla stejná problematika již řešena. Ačkoli v roce 2013 již bylo zvažována varianta výrazného zvýšení tlaku na obsazenost mateřských škol (dále jen "MŠ) z důvodu reálné možnosti, že ve školkách budou muset být děti od 2 let a šesti (v jiné variantě osmi) měsíců, ZM se v roce 2013 usneslo takto: "28/8/6/1 Neschválilo rozšíření kapacity mateřských škol ve městě Příboře formou vzniku nových tříd." Rozhodnutí odpovídalo demografické prognóze, podle které mělo být roce 2021 v Příboře ve věku 3-6 let 234 dětí plus 18 dětí starších s odkladem. Oproti tehdejšímu školnímu roku to znamenalo pokles o 41 dětí. Ve skutečnosti šlo v daném věkovém rozmezí o 254 dětí a odklad má dalších 23, takže reálný pokles je méně než poloviční. Přestože počet dětí ve věku 3-6 let od roku 2013 poklesl a kapacita MŠ naopak stoupla díky otevření nové MŠ Gaudí, tlak na městské MŠ i tak neklesá.
Tlak na MŠ výrazně ovlivnila povinná předškolní docházka - ve školkách jsou nyní předškoláci, jejichž rodiče nepracují nebo by z jakéhokoliv jiného důvodu chtěli mít předškolní dítě doma. Stoupl také počet dětí s odkladem školní docházky. To vysvětluje skutečnost, že ačkoliv se demografická situace oproti roku 2013 zlepšila, počet odmítnutých dětí v MŠ naopak stoupl z 32 v roce 2013 na loňských 43.
Od loňského roku byla otázka nedostačující kapacity MŠ ve městě opakovaně diskutována a je vyvíjen tlak na neodkladné řešení této situace.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Současně mají na umístění nárok i děti, které ve školním roce dosáhnout věku 3 let, a to bez ohledu, zda je rodič doma s dalším dítětem nebo jakéhokoliv jiného důvodu. Zpravidla se bavíme i o dětech, které dosáhnou v novém školním roce 3 let v době od září do prosince, jelikož jejich rodiče plánují návrat do práce a neumístěním dítěte by toto bylo znesnadněno. Zákon tedy nevylučuje přijímání dětí mladších tří let, tyto děti ovšem na přijetí nemají právní nárok. Do MŠ zřízené obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí vedeného ve školském rejstříku. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to kapacita MŠ dovolí.

Nedostatek míst v MŠ se stále opakuje. Jako nejlepší řešení se nabízí zřízení nového oddělení, které by tlak na umístění dětí zmírnilo. Dlouhodobá je i snaha Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na snižování kapacit dětí v jednotlivých třídách. V současnosti je stanovena maximální kapacita oddělení 24 dětí. Vzhledem k vyšším potřebám dětí a kvalitě výuky není vhodné kapacitu tříd navyšovat udělením výjimky z nejvyššího počtu dětí, tak jak se v posledních letech pravidelně děje. Při obsazenosti tříd zároveň dochází ke snižování počtu za každé umístěné dítě podle stupně přiznaného podpůrného opatření (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 2 upravuje počty přijatých dětí ve třídách MŠ).

Dle zápisu do MŠ je vyšší tlak na umístění dětí do MŠ Pionýrů.
Vzhledem k plánované výstavbě v lokalitě Za Školou se předpokládá migrace rodin s malými dětmi. Již letos jsou v MŠ Kamarád 3 děti, které nemají trvalý pobyt ve městě, ale během školního roku zde pobyt získají.

Příloha č. 1 - Přijaté, nepřijaté děti

Jelikož populační vývoj je dlouhodobě téměř konstantní (s výjimkou určitého zvýšení porodnosti v době lockdownu) a zvýšení současného tlaku způsobí spíše migrace obyvatel, považujeme dostačující navýšení kapacity o jedno až dvě oddělení.
Podle počtu narozených dětí je zřejmé, že se situace snižovat nebude nebo jen nepatrně, ale je třeba brát v úvahu již zmiňovanou novou výstavbu rodinných domů a plánovanou výstavbu bytového domu a s tím přistěhovávání nových obyvatel, u kterých je předpoklad dětí do 6 let a tím i navýšení žadatelů o přijetí do předškolního zařízení. Připomeňme také, že volnou kapacitu negativně ovlivňuje i množství odkladů povinné školní docházky.

Příloha č. 2 - Vývoj počtu narozených dětí

--------

Varianty řešení nedostatečné kapacity:

Pro vyřešení nedostačující kapacity míst v MŠ na území města, kdy ne všechny žádosti rodičů o umístění dětí byly vyřízeny, se nabízí několik variant. Bez nebo s minimálními investičními náklady je otevření přípravné třídy v základní škole. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy je jiným způsobem plnění povinného předškolního vzdělávání. Přípravná třída může být zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. V průměru se jedná o 17 dětí s odkladem za rok. Tyto děti zůstávají dál v MŠ a jejich odchodem by došlo k uvolnění místa novým zájemcům. Pro letošní školní rok 2021/2022 byla zřízená přípravná třída v ZŠ Jičínské, kde na žádost zákonného zástupce dítěte nastoupilo 13 dětí. Pro školní rok 2022/2023 budou opět učiněny veškeré kroky pro její zřízení, avšak tato varianta poslouží pouze k odlehčení tlaku přetíženosti, ale ne k vyřešení problému s nedostatečnou kapacitou.


Rada města se materiálem zabývala na své 59. schůzi a přijala toto unesení:

19/59/RM/2022  Rada města doporučuje zastupitelstvu města

varianty č. 3 (přístavba MŠ Pionýrů), č. 4 (výstavba nového objektu dle současných norem v lokalitě Za Školou) a č. 6 (využití 1. patra budovy bývalé ZŠ Dukelská) podkladového materiálu jako možnost řešení nízké kapacity mateřských škol na území města Příbora.

 

1. Přístavba MŠ Pionýrů - vytvoření nové třídy, která by byla součástí jedné budovy. Rozšíření na přilehlý pozemek města.
Prioritně: Ověření, zda odpovídají venkovní prostory hygienickým normám. V tomto případě je možné pracovat i s rozšířením zahrady na úkor okolních veřejných ploch. Možnost kontejnerové výstavby viz příloha č. 5.
Následně lze pracovat na projektu a získání stavebního povolení - 2022/2023.
Uvolnění financí a stavba 2023/2024.

2.  Výstavba nového objektu dle současných norem v lokalitě Za Školou - nutná změna územního plánu.
Prioritně: Zahájit práce na pořízení Změny č. 3 ÚP Příbora - 2022/2023.
Následně lze pracovat na projektu a získání stavebního povolení - 2023/2024.
Uvolnění financí a stavba 2025. V této souvislosti nutno upozornit na koordinaci s realizací inženýrských sítí podle toho, kde bude MŠ navržena. Do doby vybudování objektu lze dočasně využít, pro třídu MŠ, budovu bývalé ZŠ na Dukelské, po nutných úpravách. Tato varianta efektivně řeší přetlak v MŠ Pionýrů, kde je nejvíce neuspokojených zájemců o umístění.

3. Využití budovy bývalé ZŠ Dukelská - soukromá škola Gaudi podala oficiální stanovisko o svém odchodu do jiného objektu. Ke stěhování dojde v červnu popřípadě srpnu roku 2023. Budova bývalé ZŠ Dukelská je ve velmi špatném technickém stavu, je nutná celková rekonstrukce budovy včetně odpadů, rozvodů, oken aj.. O technickém stavu budovy Dukelská byl vypracován materiál, který byl  předložen Zastupitelstvu města Příbora k projednání na jeho 26. zasedání dne 3. 10. 2013 pod bodem 26/2/3. Od roku 2013 došlo k drobným úpravám sociálního zařízení nutné pro provoz ZŠ Gaudi.

Charakteristika objektu bývalé ZŠ Dukelská:

Budova bývalé školy na ulici Dukelská č.p. 1346 v Příboře byla vybudována v 60. letech 20. století a je tvořena 1 podzemním podlažím a 4 nadzemními podlažími. Konstrukce budovy je zděná, stropy jsou monolitické železobetonové. Za budovou se nachází hřiště s běžeckou dráhou, doskočištěm a školní pozemek s hospodářskou budovou. K objektu přináleží také volně stojící budova bývalé školní jídelny, která je v současnosti pronajata společnosti BAV klub.

Momentálně část prostor využívá nejen ZŠ Gaudi, ale také MŠ Gaudi. Kapacita v MŠ je 20 dětí. Prostory jsou vhodné pro omezený provoz mateřské školy s touto kapacitou. 

V případě, že by se v tomto objektu zřídilo více tříd MŠ, muselo by být postupováno dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Součástí realizace využití objektu Dukelská 1346 v Příboře pro potřeby školství by bylo rovněž zajištění bezbariérovosti objektu vybudováním výtahu včetně úpravy terénu před budovou pro bezbariérový přístup.

Pro Vaše rozhodování uvádíme rovněž výhody, nevýhody a určitá rizika zřízení nové třídy mateřské školy - SWOT analýza:

 

Silné stránky:

 • využití části volných nebytových prostor budovy Dukelská 1346
 • jednoúčelové využití celého objektu ve smyslu pro potřeby škol a školských zařízení
 • uspokojení potřeb rodičů na umístění dětí

 

 

 

Slabé stránky:

 • třída mateřské školy izolována od kmenového zařízení MŠ Kamarád (organizační návaznosti)
 • dočasnost, následné zrušení zařízení
 • nezbytné stavební úpravy
 • finančně nenávratná investice
 • každoroční doplatek na provozní náklady
 • školní hřiště mimo areál školy (MŠ Švermova)
 • zvýšené nároky na individuální péči u dětí mladší tří let

 

Příležitosti:

 • nabídka volných míst rodičům dětí z okolních obcí

 

 

Rizika:

 • postupná nenaplněnost zařízení
 • doplnění dětí předškolního věku z okolních obcí - nevymahatelnost příspěvku na provoz zařízení
 • nedodržení minimální naplněnosti třídy (18 dětí) - navýšení neinvestičních nákladů na provoz (nutnost dofinancování mezd pracovníkům školy)
 • v případě nezájmu hledání jiných forem provozování

 

Upozornění: pro tento objekt by se měla zpracovat studie využití budovy a okolí bývalé ZŠ Dukelská, která je na základě usnesení ZM ze dne 23.9.2021 schválena jako priorita č.2 v Bance projektů a v Akčním plánu plánována na rok 2023.
Prioritně: Rozhodnout, zda bude 1.NP navrženo jako MŠ.
Pokud ano, lze následně začít pracovat na projektu a získání stavebního povolení - 2022/2023. Uvolnění financí a stavba 2023/2024. Vše s ohledem na využití navazujících částí budovy.
Doporučení OIRSM - Nejdříve rozhodnout o koncepci celého objektu a pak řešit projekčně.


Specifické požadavky pro MŠ

Na MŠ jsou legislativně kladeny specifické hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení apod., které vycházejí z věkové kategorie cílové skupiny uživatelů (vyhl. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých). Z tohoto pohledu je vhodnější umístit MŠ do samostatného objektu, nikoli jako součást většího komplexu. K objektu je třeba dostatečně velká zahrada s oplocením (tímto samozřejmě není vyloučena možnost využívat i velkou zahradu MŠ Kamarád).

Na základě hygienických požadavků je zřejmé, že otevření jedné třídy mateřské školy v objektu jiném, než k tomu určeném, vyžaduje řadu stavebních úprav jako např. rekonstrukce sociálních zařízení, rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace, položení nových podlahových krytin, vybudování šatny pro děti, propojení místností pro vznik třídy, vybudování školní jídelny-výdejny včetně kabinetu a šatny pro zaměstnance. V případě využití další části budovy k jiným, než potřebám MŠ je nutné oddělit prostory od ostatních uživatelů objektu. Pokud by nebyla zřízená kuchyň podle stávajících norem, je nezbytné zajistit dovoz stravy do výdejny MŠ ze Školní jídelny Komenského nebo jiné MŠ. Toto obnáší pro město náklady na dovoz, protože zákonný zástupce hradí za dítě pouze náklady na potraviny.
Kromě stavebních úprav musíme počítat rovněž s náklady na vybavení třídy, šatny, výdejny stravy, kabinetu, šaten pro zaměstnance a na učební pomůcky. Hrubý odhad nákladů na vybavení předškolského zařízení je min. 500 tis. Kč. Cenu stavebních úprav bez projektu nelze stanovit. Při využití objektu jídelny bývalé ZŠ Dukelské nebo 1. p. ZŠ Dukelské lze pro pobyt venku přizpůsobit část současného hřiště u objektu a dále využít zahradu MŠ Kamarád, Švermova. 

 

Možnost získání dotace na výstavbu nové mateřské školy

Odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek prověřil možnost získání dotace na výstavbu nové mateřské školy. Byly nalezeny dvě možnosti, ale v současné době za daných podmínek nejsme schopni podmínky získání dotace splnit.
Program dotace IROPu (Integrovaný regionální operační program) pro období 2021-2027 vyhlašuje podporu na navýšení kapacit MŠ např. formou přístavby tak, jak tomu bylo i v předchozím období 2014-2020. V této oblasti však pravděpodobně nebudou podpořené školky na území celé ČR, ale pouze na územích, kde byla identifikována nedostatečná kapacita MŠ. V současné době se v takto podporovaném regionu město Příbor nenachází.
Ministerstvo financí poskytuje každoročně dotaci z Podprogramu Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí, který přináší zajímavou dotační možnost pro obce do 3 000 obyvatel.

V případě zájmu se lze vrátit i k některým dalším variantám uvedeným v materiálu projednaného na zasedání ZM dne 15.12. 2021 (např. rekonstrukce jídelny při ZŠ Dukelská, nástavba na MŠ Pionýrů - viz příloha č.5). 

 


Závěr:

V dohledné době nelze očekávat samovolné zlepšení situace s nedostačující kapacitou školek (např. vlivem nižší porodnosti ve městě). Je tedy nezbytné vybrat variantu, která tlak na umístění dětí do MŠ zmírní. Je třeba počítat nejen s narozenými dětmi, ale také migrací nových obyvatel (nejen do lokality Za Školou) a s dětmi, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Odbor investic, rozvoje a správy majetku doporučuje z koncepčního hlediska do budoucna výstavbu nové budovy v lokalitě mezi Z 43 a ulicí Hukvaldskou, která by mohla být řešena "multifunkčně" a splnila by vše, co se od ní očekává v kontextu dnešních standardů, ať už po stránce provozní, tak i estetické. Tato budova by mohla být řešena dvěma způsoby:
1.     Pojmout veškerý provoz stávající MŠ na ulici Pionýrů a areál MŠ Pionýrů může být využit pro jiné účely.
2.    Mohla by být řešena i pro jiné využití s tím, že provoz MŠ Pionýrů by zůstal zachován.

Vedení města preferuje ve shodě s OIRSM a OKU novostavbu dle varianty č. 2.

Přílohy:
Příloha č.1: Počty přijatých a nepřijatých dětí (Veřejná)
Příloha č.2: Vývoj počtu narozených dětí (Veřejná)
Příloha č.3: Kontejnerová přístavba - zápis ze schůzky (Veřejná)
Příloha č.4: Vyjadreni_MS_Pionyru (Veřejná)
Příloha č.5: Důvodová zpráva ZM 15.12.2021.pdf (Veřejná)