Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:7
Název materiálu a návrh usnesení:
Úprava ulice Karla Čapka
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

aktuální informace k projektu "Úprava ulice Karla Čapka v Příboře".

II. Zastupitelstvo města doporučuje

uvolnit do rozpočtu města Příbora na rok 2023  finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace "Úprava ulice Karla Čapka v Příboře" v rozsahu dle varianty č. 1 popsané v předloženém materiálu.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 2
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. Jaroslav Šimíček
Zpracoval:Ing. Romana Šašinková, DiS.
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Materiál se zabývá popisem problematiky úpravy ulice K. Čapka, aktuálním děním na této ulici a posunem v předprojektové přípravě. 

Ulice K. Čapka je velmi důležitou spojnicí ve městě, jak pro automobilovou dopravu, tak i pro pěší. Nachází se v centru města a je navázána na hlavní přístup na náměstí či do piaristických zahrad. Už v roce 2018 byl záměr tuto část města esteticky pozvednout a upravit tak, aby byla přívětivá k uživatelům, zejména pro pěší a návštěvníky města. Jelikož automobilová doprava nelze z tohoto úseku vymístit, je navržena k částečnému potlačení a usměrnění. Navržen byl koncept obytné ulice.

Jelikož v období 2018 - 2021 proběhla řada diskuzí na téma úpravy ul. K Čapka s nejasným výsledkem, zadalo Zastupitelstvo města Příbora úkol odboru IRSM uspořádat jednání za účelem nestranného vyhodnocení předloženého projektu studie "Úprava ulice K. Čapka v Příboře". Pro toto jednání byla vytvořena pracovní skupina se zástupců jednotlivých politických subjektů a odborníci (památkář, urbanista, dopravní inženýr nemohl být ze zdravotních důvodů přítomen). Pracovní skupina se sešla v tomto složení: urbanista - Ing. arch. Markéta Krejčí, památková péče - Mgr. Markéta Jurášková, zástupci jednotlivých politických subjektů - Ing. arch. Jan Malík, Mgr. Pavel Netušil, Jiří Demel, Ing. Zdeněk Pařízek, Tomáš Pavliska, Ing. Zuzana Turková, Rudolf Korčák. Představen byl nejen záměr studie, ale taktéž navazující projekty v okolí (bezbariérový přechod přes ul. K. Čapka, nově vzniklý chodník na ul. Jičínské u parkoviště, bezbariérová trasa od zastávky autobusové dopravy u pošty apod.). Diskuze trvala přibližně 5 hodin a výstupem byl zápis s uvedením doporučujících bodů pro další projektování (příloha č. 2 tohoto materiálu). Pracovní skupina zároveň doporučila zabývat se dále variantou č. 1 předložené studie (příloha č. 1 tohoto materiálu). Taktéž zazněly ohlasy, že pokud to bude možné a projektanti budou s úpravami souhlasit, je nejlepší způsobem pokračovat v projekci, nikoliv zadávat novou studii, která by musela opětovně zjišťovat všechny podmínky území. Dále byl proveden zápis, kde byly zaznamenány jednotlivé doporučující body k úpravě projektu nebo dalšímu projednání. Pracovní skupina se shodla, že v případě nesouhlasu projektantů s požadovanými úpravami, by mohla být vytvořena architektonická soutěž na zpracování daného území, avšak za přísných pravidel.

Následně se uskutečnila konzultace s projektanty, zda z jejich náhledu je možné doporučené úpravy v projektu provést a zda jsou ochotni za těchto podmínek pokračovat v dalších stupních projekce. Všichni projektanti byli nakloněni k pokračování projekce a sdělili svůj názor, že některé nesnadné body řešení v projekci (např. zásadní zúžení komunikace nebo jednoúrovňové řešení komunikace a pěších ploch) je nutno konzultovat se správcem komunikace. Předpokladem pro kvalitní návrh je i rozhodnutí, jakým způsobem bude fungovat budova č. p. 54, ve které je v dnešní době umístěno TIC, několik bytů a o zbývajících prostorech dosud nebylo definitivně rozhodnuto. Toto rozhodnutí je zejména důležité pro návrh nástupních prostorů do budovy (bezbariér, přístup/příjezd k TIC a bytům) a taktéž vzhledem k řešení přilehlého dvorku budovy a případné návaznosti na piaristické zahrady. 

Projektanti a rovněž i OIRSM dále nesouhlasí s názorem památkové péče, která si vynucuje zachování vstupní brány do piaristických zahrad (zděných sloupků s brankou), Ta bude po úpravě celého prostoru nesmyslná a spíše optickou a komunikační bariérou. Dále si zástupci památkové péče kladou nároky na vyhotovení všech propustných ploch v přírodním kameni, nikoliv projektantem navržené dlažbě. Toto už není koncepční záležitost, ale otázka materiálová, která by byla řešena v jednotlivých stupních projektové dokumentace.

Jelikož diskuze s projektanty byla velmi podnětná, zprostředkoval odbor IRSM jednání společně se Správou silnic Moravskoslezského kraje se sídlem v Novém Jičíně a Policií ČR, DI v Novém Jičíně. Na tomto jednání byly zkonkretizovány otázky šířky komunikace na ul. K. Čapka, a to na nejmenší možnou šířku 5 m. Dále byl upřesněn dotaz na možnost jednoúrovňové plochy pro automobily a pěší, tomuto podnětu nebylo vyhověno z důvodu existující komunikace se zařazením do III. třídy. Komunikace a chodník tedy musí být navrhovány ve dvou výškových úrovních. 

Na základě výše uvedených skutečností doporučuje OIRSM radě města a následně zastupitelstvu města postupovat při přípravě rekonstrukce ulice K. Čapka s dosavadními projektanty dle varianty č. 1 (viz příloha č. 1) upravené o požadavky SSMSK a Policie ČR a v tomto duchu je navrženo i usnesení předkládaného materiálu.

 

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: 02 Situační výkres - návrh - varianta 1.pdf (Veřejná)
Příloha č.2: 220314 Zápis s komentářem SSMSK.pdf (Veřejná)