Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:19
Název materiálu a návrh usnesení:
Vyhodnocení řízení přidělování dotací v oblasti provoz a činnost
I. Zastupitelstvo města rozhoduje

na základě Programu města Příbora pro poskytnutí dotace pro rok 2022  - oblast provoz a činnost, na základě podaných žádostí o poskytnutí programové dotace ve výši dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uvedených v příloze Pravidel poskytování dotací z rozpočtu města Příbora, schválených Zastupitelstvem města Příbora dne 26.05.2021, mezi městem Příborem a žadateli dle níže uvedené tabulky:

 

 Název žadateleSchválená částka v Kč
1ACADEMIA VIA FAMILIA z. s.49 000
2BASKETBALOVÝ KLUB PŘÍBOR z. s.

250 000

3BAV KLUB PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, s. r. o.150 000
4ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s., MÍSTNÍ ORGANIZACE PŘÍBOR30 000
5ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, z. s., ZÁKLADNÍ ORGANIZACE PŘÍBOR20 000
6DAGMAR LEINVEBEROVÁ61 000
7FK PRIMUS PŘÍBOR z. s.230 000
8Bc. JAN TYLLICH, DiS.15 000
9JUNÁK - ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO PŘÍBOR, z. s.116 000
10KČT, ODBOR PŘÍBOR34 000
11KLUB SENIORŮ MĚSTA PŘÍBOR. z. s.35 000
12KYNOLOGICKÝ KLUB PŘÍBOR, POBOČNÝ SPOLEK, ZO  Č. 20403, z. s.10 000
13OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLOKOČOV, z. s.35 000
14MYSLIVECKÝ SPOLEK PŘÍBOR-HÁJOV10 000
15PŘÍDLO. z. s.25 000
16PŘÍBORSKÝ OCHOTNICKÝ SPOLEK ŠTĚK15 000
17SFL PŘÍBOR, z. s.20 000
18SH ČMS- SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HÁJOV110 000
19SH ČMS- SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PRCHALOV35 000
20SPOLEČNOST PŘÁTEL DECHOVÉHO ORCHESTRU MLADÝCH PŘÍBOR100 000
21SPOLEK HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR, z. s.35 000
22SVAZ LETCŮ PŘÍBOR, z. s.13 000
23SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE z. s.,  MO PŘÍBOR40 000
24TENISOVÝ KLUB PŘÍBOR, z. s.50 000
25TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBOR, z. s.200 000
26TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PŘÍBOR z. s.300 000
27ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRADKÁŘSKÉHO SVAZU HÁJOV12 000

 

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 2
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Iveta Busková
Zpracoval:Iveta Busková
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Dne 05.10.2021 pod č. usnesení 17/54/RM/2021 Rada města Příbora schválila Program města Příbora pro poskytnutí dotace pro rok 2022 v oblasti Provoz a činnost.

U všech žadatelů o programovou dotaci z rozpočtu města Příbora pro rok 2022 byla provedena kontrola věcné a formální správnosti žádostí včetně předběžné veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále též "Zákon o finanční kontrole") a rovněž následná veřejnosprávní kontrola ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 "Zákona o finanční kontrole".

V případě předběžné veřejnosprávní kontroly, jejímž předmětem bylo prověření podmínek stanovených pro poskytnutí programové dotace z rozpočtu města Příbora pro rok 2022 a prověření podkladů pro připravované finanční operace před jejich uskutečněním, nebyly u žádného z žadatelů o programovou dotaci zjištěny skutečnosti, na základě kterých by nebylo možno dotaci z rozpočtu města Příbora pro rok 2022 poskytnout.

Žadatelé splnili podmínky pro přidělení dotace pro rok 2022 stanovené Pravidly č. 2/2021 pro poskytování dotací z rozpočtu města Příbora, schválenými Zastupitelstvem města Příbora pod usnesením 12/19/ZM/2021 ze dne 26.05.2021, a Programem města Příbora pro poskytnutí dotace pro rok 2022 pro oblast provoz a činnost, schváleným Radou města Příbora pod usnesením č. 17/54/RM/2021 ze dne 05.10.2021.

U žádného z žadatelů o programovou dotaci pro rok 2022, který byl současně příjemcem veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora v roce 2021, nebylo zjištěno neefektivní, nehospodárné a neúčelné vynakládání veřejných prostředků, či nedodržení podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora.

Dne 14.02.2022 se uskutečnilo jednání Pracovní skupiny pro hodnocení individuálních dotací, kde přítomní členové většinou hlasů dospěli k závěru doporučit Zastupitelstvu města Příbora poskytnutí dotací uvedených v příloze k zápisu z jednání pracovní skupiny.

Přílohy:
Příloha č.1: zpráva z jednání pracovní skupiny 14.2.2022 (Veřejná)
Příloha č.2: Příloha k zápisu pracovní skupiny k oblasti provoz a činnost - návrh rozdělení částek (Veřejná)