Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:27
Konané dne:22.06.2022
Materiál číslo:7
Název materiálu a návrh usnesení:
Převod pozemku parc. č. 2722/3 k. ú. Příbor - město Kopřivnice
I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod pozemku parc. č. 2722/3 v k. ú. Příbor dotčeného stavbou cyklostezky, specifikovaného geometrickým plánem č. 3419-7172/2021, z majetku města Příbora do vlastnictví města Kopřivnice, IČO 00298077 za podmínek dle darovací smlouvy v předloženém znění.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 11
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Mgr. Pavel Netušil
Schválil:Ing. Jaroslav Šimíček
Zpracoval:Lenka Habdasová
Právní konzultace:JUDr. Rostislav Michálek (právník)
Důvodová zpráva:

Rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání žádost města Kopřivnice, sídlo MÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice (žadatel). Předmětem žádosti ze dne 15.02.2022 doplněné dne 17.02.2022 je bezúplatný převod (darování) pozemku parc. č. 2722/3 v k. ú. Příbor do majetku města Kopřivnice.

 

Jedná se o pozemek situovaný na hranici k. ú. Příbor a k. ú. Závišice se způsobem využití ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 2 m2, dosud neevidovaný v katastru nemovitostí, oddělený z pozemku parc. č. 2722/1 geometrickým plánem č. 3419-7173/2021. Na tomto nově vzniklém pozemku je situováno vyústění cyklostezky, která je součástí cyklotrasy "Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky - Závišice". Stavba byla financována z prostředků města Kopřivnice. K umístění stavby na části pozemku parc. č. 2722/1 vydalo město Příbor souhlas dne 22.11.2017 s tím, že po dokončení stavby dojde k majetkoprávnímu vypořádání dotčení pozemku města.

 

V současné době je stavba předmětného úseku cyklotrasy dokončena. K žádosti o majetkoprávní vypořádání byl doložen příslušný geometrický plán vyhotovený na náklady žadatele; žadatel je rovněž srozuměn s povinností uhradit další náklady související s převodem pozemku, tzn. poplatky za vklad práva do KN apod. Město Kopřivnice žádá o bezúplatný převod nově vzniklého pozemku.

 

Odbor IRSM požádal o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku technické služby, příslušné odbory MÚ, stavební komisi a finanční výbor.

 

Ze stanoviska TSMP: Bezúplatný převod doporučen.

 

Ze stanoviska OŽPD: Zájmy z pohledu ochrany přírody a krajiny nebudou převodem pozemku dotčeny.

 

Ze stanoviska OIRSM - územní plán: Záměr je v souladu s platným územním plánem.

 

Stanovisko stavební komise - schůze dne 21.03.2022: Stavební komise doporučuje převod pozemku parc. č. 2722/3 v k. ú. Příbor do majetku města Kopřivnice.

 

Stanovisko finančního výboru - schůze dne 27.04.2022: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 2722/3 v k. ú. Příbor do majetku města Kopřivnice.

 

Stanovisko odboru IRSM: V případě prodeje by kupní cena nového pozemku dle Pravidel č. 2/2020 činila celkem 200 Kč, tj. 100 Kč/m2. Tato částka není pro hospodaření města nijak zásadní. Vzhledem k výměře předmětného pozemku a k charakteru stavby, tzn. cyklostezka sloužící k rekreačnímu využití občany obou obcí, odbor IRSM doporučuje žádosti vyhovět i s ohledem na dlouhodobě dobrou spolupráci obou měst (společné provozování kompostárny apod.) Dále pro zavedení stavby cyklostezky do evidence majetku města Kopřivnice je přehlednější, když jsou stavba i pozemky, na nichž je umístěna, ve vlastnictví stejného subjektu. Účetní hodnota pozemku činí 225,70 Kč.

 

Usnesení rady města č. 11/66/RM/2022 ze dne 17.05.2022:

I. Rada města souhlasí se záměrem bezúplatného převodu pozemku parc. č. 2722/3 v k. ú. Příbor o výměře 2 m2 odděleného geometrickým plánem č. 3419-7173/2021 z pozemku parc. č. 2722/1 z majetku města Příbora do vlastnictví města Kopřivnice, IČO 00298077. Pozemek je dotčen vyústěním cyklostezky, která je součástí cyklotrasy "Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky - Závišice". Náklady související s převodem pozemku ponese město Kopřivnice.

 

II. Rada města ukládá vedoucímu OIRSM zajistit zveřejnění záměru bezúplatně převést městu Kopřivnice, IČO 00298077, pozemek parc. č. 2722/3 v k. ú. Příbor, dle předchozího usnesení, na úřední desce MÚ Příbor po dobu 15 dnů. Termín: 27.05.2022

 

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 2722/3 v k. ú. Příbor z majetku města Příbora do vlastnictví města Kopřivnice, IČO 00298077.

 

Zveřejnění záměru na úřední desce MÚ bylo realizováno ve dnech 18.05.2022-03.06.2022. ze strany veřejnosti nebyly k záměru uplatněny námitky ani připomínky.

 

Návrh darovací smlouvy byl odsouhlasen zástupci obou smluvních stran.

 

Přílohy:
Příloha č.1: Žádost o převod pozemku (Veřejná)
Příloha č.2: Doplnění žádosti (Veřejná)
Příloha č.3: Zájmové území - fotomapa (Veřejná)
Příloha č.4: Situace ve fotomapě (Veřejná)
Příloha č.5: Geometrický plán (Veřejná)
Příloha č.6: Mapy.cz - výřez (Veřejná)
Příloha č.7: Stanovisko TSMP (Veřejná)
Příloha č.8: Stanovisko OŽPD (Veřejná)
Příloha č.9: Stanovisko OIRSM-územní plán (Veřejná)
Příloha č.10: Souhlas z r. 2017 (Veřejná)
Příloha č.11: Návrh smlouvy (Veřejná)