Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:27
Konané dne:22.06.2022
Materiál číslo:12
Název materiálu a návrh usnesení:
Program Dědictví 2022
I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozdělení finančních příspěvků v rámci programu Dědictví města Příbora pro rok 2022 vlastníkům nemovitostí dle následující tabulky.

č.

objekt

akce

celkové náklady (Kč)

uznatelné náklady (Kč)

návrh komise na příspěvek (Kč)

1

bytový dům, č. p. 100, ul. Lididcká

Výměna okenních výplní (8 ks)

182 802,50

176 385,28

      40 000,00

2

rodinný dům č. p. 59, ul. Lidická

Výměna okenních výplní (2 ks)

82 202,70

69 633,08

15 000,00

3

měšťanský dům č. p. 1, ul. Politických vězňů

Výměna okenních výplní (2 ks)

56 350,00

56 350,00

15 000,00

4

sýpka, č. p. 764, ul. Ostravská

Obnova části střešního pláště včetně vikýřů

1 129 094,97

1 129 094,97

240 000,00

5

dům č. p. 415, ul. Freudova

Okenní (26 ks) a dveřní výplně (5 ks)

663 411,20

663 411,20

    190 000,00

 

 

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 3
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. Jaroslav Šimíček
Zpracoval:Mgr. Marika Demlová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Na Program Dědictví bylo z rozpočtu města v roce 2022 vyčleněno celkem 500 000 Kč. V roce 2021 schválilo zastupitelstvo města přesun finančního příspěvku ve výši 15 000 Kč na akci obnovy hřbitovní kaple na starém hřbitově, který byl následně dne 17.05.2022 oznámením Římskokatolické farnosti Příbor odmítnut viz příloha č. 1. Ve lhůtě stanové pro podání přihlášek obdržel odbor IRSM 5 žádostí, které byly následně projednány na zasedání Komise MPR dne 17.05.2022. Zápis z Komise MPR včetně tabulky doporučeného rozdělení příspěvků a také zdůvodnění návrhu Komise MPR na příspěvky jednotlivcům jsou obsahem příloh č. 2 a 3. Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením č. 11/67/RM/2022 ze dne 07.06.2022 schválit předložené rozdělení finančních příspěvků v rámci Programu Dědictví. Odbor rozvoje, investic a správy majetku předložené rozdělení finančních příspěvků také doporučuje.

 

Přílohy:
Příloha č.1: ŘKF - Oznámení o odmítnutí příspěvku.pdf (Veřejná)
Příloha č.2: Tabulka rozdělení příspěvků 2022.xlsx (Veřejná)
Příloha č.3: Zápis z jednání Komise MPR.pdf (Veřejná)