Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:27
Konané dne:22.06.2022
Materiál číslo:8
Název materiálu a návrh usnesení:
Převzetí pozemků po dokončení silnice D 48 - Ředitelství silnic a dálnic ČR
I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod pozemků parc. č. 3279/276, 3279/277, 3280, 3283/20 a 3283/22, vše v k. ú. Příbor, specifikovaných geometrickým plánem č. 3407-54/2021, z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390 do majetku města Příbora za podmínek dle smlouvy v předloženém znění.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 5
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Mgr. Pavel Netušil
Schválil:Ing. Jaroslav Šimíček
Zpracoval:Lenka Habdasová
Právní konzultace:JUDr. Rostislav Michálek (právník)
Důvodová zpráva:

Místostarosta předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby D48 Rybí - MÚK Rychaltice.

 

Jedná se o převod tří úseků stavby stávající silnice I/48 a jejich větví v místě mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/58 v celkové délce cca 0,347 km, tj. dvou severních větví v délkách cca 0,035 km a cca 0,052 km a jedné jižní větve v délce cca 0,260 km. Předmětem převodu jsou jak tělesa větví, tak pozemky pod nimi. 

 

Tyto větvě se po realizaci stavby dálnice D48 staly pro ŘSD ČR nepotřebným majetkem. Zachována zůstala pouze nájezdová rampa se závorou ze směru od Ostravy na dálnici směr Olomouc, a to pro účel přepravy nadměrných nákladů. Reálně zůstaly komunikace zaniklých vyřazených větví zachovány včetně částečné rekultivace a jsou převáděny do majetku města pro účely dopravní obslužnosti zahrádek v jižním oku a deponie technických služeb v severním oku. Pozemky v ploše severního i jižního oka jsou převážně v majetku města.

 

Předmětem bezúplatného převodu jsou pozemky v k. ú. Příbor a stavby na nich v celkové účetní hodnotě 3 667 647 Kč. Hodnota staveb činí 3 122 492 Kč, účetní hodnota pozemků pod stavbami - viz tabulka níže:

 

parc. č.výměra v m2druhstav

účetní hodnota pozemků

3279/2762 676ostatní plocha  -jiná plochanový dle GP139 420 Kč
3279/2772 047ostatní plocha - jiná plochanový dle GP106 649 Kč
32805 692ostatní plocha - silnicestávající199 867 Kč
3283/201 022ostatní plocha - jiná plochanový dle GP35 920 Kč
3283/221 801ostatní plocha - ostatní komunikacenový dle GP63 299 Kč
celkem13 238  545 155 Kč

 

Nově vzniklé pozemky jsou vymezeny geometrickým plánem č. 3407-54/2021, který bude zapsán do katastru nemovitostí. Kromě stávajícího pozemku parc. č. 3280 nejsou ještě předmětné pozemky v evidenci KN zavedeny.

 

Dne 15.12.2021 schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 10/23/ZM/2021 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací o převodu předmětných pozemků. Tato smlouva byla podkladem pro vydání rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o vyřazení silnice I. třídy ze silniční sítě; toto rozhodnutí je podkladem pro uzavření darovací smlouvy. Z tohoto důvodu a také z důvodu, že o převzetí žádá samo město Příbor, nebylo vyžadováno stanovisko rady města.

 

Návrh smlouvy byl předložen ŘSD ČR a obsahuje standardní ustanovení pro tento druh majetkoprávního vypořádání, smlouva bude po přijetí usnesení v navrženém znění opatřena doložkou platnosti právního úkonu obce. Poplatky spojené se zápisem práv darovací smlouvy do katastru nemovitostí uhradí město.

 

Přílohy:
Příloha č.1: Situace ve fotomapě (Veřejná)
Příloha č.2: Návrh smlouvy (Veřejná)
Příloha č.3: Geometrický plán (Veřejná)
Příloha č.4: Smlouva o smlouvě budoucí (Veřejná)
Příloha č.5: Rozhodnutí MD ČR (Veřejná)