Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:27
Konané dne:22.06.2022
Materiál číslo:16
Název materiálu a návrh usnesení:
Návrh rozpočtového opatření č. 3 města Příbora na rok 2022
I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č. 3 města Příbora na rok 2022 v členění a částkách dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

celkové objemy rozpočtu po zapracování rozpočtového opatření č. 3:

Příjmy186 606 500 Kčcož je navýšení o 5 235 500 Kč oproti upravenému rozpočtu po schváleném RO č. 2.
výdaje261 035 000 Kčcož je navýšení o 5 235 500 Kč oproti upravenému rozpočtu po schváleném RO č. 2.
Financování74 428 500 Kčcož je beze změny oproti upravenému rozpočtu po schváleném RO č. 2.

 

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 2
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. Kamila Nenutilová
Zpracoval:Bc. Petra Friedlová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č. 3 se předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení na základě potřeb úprav již rozpočtovaných příjmů, rozpočtování příjmů nových a úprav výdajů dle podkladů vedoucích odborů.

 

Předmětem rozpočtového opatření č. 3 jsou následující úpravy:

 

1) v příjmech:

  • navýšení daňových příjmů - poplatku za likvidaci komunálního odpadu,
  • úpravy nedaňových příjmů (navýšení rozpočtovaných příjmů, rozpočtování nových příjmů), 
  • zapracování neinvestičních účelových dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu Moravskoslezského kraje a kompenzačního příspěvku ze státního rozpočtu,

2) ve výdajích:

  • úpravy na základě požadavků vedoucích odborů (nové požadavky na rozpočet, navýšení již rozpočtovaných výdajů, přesuny fin. prostředků z běžných výdajů do kapitálových,
  • zapojení dotací zapracovaných v příjmech (dotace na akceschopnost JSDH, dotace na výkon sociální práce),
  • přiřazení veřejné finanční podpory na sociální služby dle platné rozpočtové skladby na jednotlivé odvětvové paragrafy,
  • úprava výše rezervy rozpočtu vyplývající ze změn v příjmech a výdajích,
  • změna názvu závazného ukazatele Příspěvky společenským organizacím - VFP (§ 3429) na Poskytování dotací z rozpočtu města.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpočtové opatření č. 3 bylo projednáno na 67. schůzi rady města dne 7. června 2022 s následujícím usnesením č. 33/67/RM/2022:

 

I. Rada města zapracovala

do návrhu rozpočtového opatření č. 3 města Příbora na rok 2022 ve výdajové části rozpočtu částku 70 000 Kč na § 3733 závazného ukazatele Likvidace vod z kompostárny z rezervy rozpočtu města za účelem zpracování posudku EIA na kompostárně Točna.

 

II. Rada města zapracovala

do návrhu rozpočtového opatření č. 3 města Příbora na rok 2022 ve výdajové části rozpočtu částku 425 000 Kč na § 3727 závazného ukazatele Údržba svozových míst z rezervy rozpočtu města na prvotní náklady související se svozem gastroodpadů od 01.01.2023.

 

III. Rada města zapracovala

přesun finanční částky 6 000 000 Kč z § 3613 Nebytové hospodářství, položka Rekonstrukce domu č. p. 118, do  § 6409,  položka Rezerva rozpočtu.

 

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

rozpočtové opatření č. 3 města Příbora na rok 2022 v členění a částkách dle přílohy č. 1 předloženého a výše přijatými usneseními upraveného materiálu.

 

V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí

celkové objemy rozpočtu po zapracování rozpočtového opatření č. 3:

Příjmy186 606 500 Kčcož je navýšení o 5 235 500 Kč oproti upravenému rozpočtu po schváleném RO č. 2.
výdaje261 035 000 Kčcož je navýšení o 5 235 500 Kč oproti upravenému rozpočtu po schváleném RO č. 2.
Financování74 428 500 Kčcož je beze změny oproti upravenému rozpočtu po schváleném RO č. 2.

 

Dále rada města usnesením č. 27/67/RM/2022 rozhodla zapracovat do rozpočtového opatření č. 3 následující:

 

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu zahrnout do rozpočtového opatření č. 3 finanční prostředky k realizaci doplnění štětové dlažby na ulicích Křivá, Tržní a Pod Hradbami ve výši 165 000 Kč.

 

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zahrnout do rozpočtového opatření č. 3 finanční prostředky na opravu schodiště na ulici Úzké ve výši 620 000 Kč.

 

Oproti předloženému návrhu na 67. schůzi radě města jsou změněny názvy dvou závazných ukazatelů v běžných výdajích:

1. § 3727 ZU Údržba svozových míst nově na ZU Odpady - údržba míst, prevence, bioodpady,

2. § 3733 ZU Likvidace vod z kompostárny nově na ZU Kompostárna Točna.

 

Po zapracování změn v příjmech a všech požadavků na výdaje činí rezerva rozpočtu města 12 698 500 Kč.

 

 

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: 01 Návrh RO č. 3 města Příbora na rok 2022_příjmy, výdaje, financování.xlsx (Veřejná)
Příloha č.2: 02 Navrh RO c. 3 mesta Pribora na rok 2022_komentare.xlsx (Veřejná)