Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:27
Konané dne:22.06.2022
Materiál číslo:5
Název materiálu a návrh usnesení:
Zápisy z výborů ZM
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
  1. Zápis č. 38 z OV Prchalov ze dne 01.06.2022.
Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 2
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:JUDr. Rostislav Michálek (tajemník)
Zpracoval:Veronika Liberdová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Zápis č. 38 z OV Prchalov ze dne 01.06.2022
Usnesení:

  1. OV Prchalov požaduje pravidelné měření rychlosti v obci prostřednictvím Městské policie v Příboře. (Vyjádření MP: S měřením rychlosti vozidel v obci Prchalov počítáme. V současné době však nemáme Policií ČR  aktuálně schválené úseky k měření ve vaší obci, kdy důvodem bylo omezení rychlosti na 30 km/hod. v době stavby "tunelu". O novém schválení úseků k měření rychlosti pro období 07/2022 až 06/2023 jsme žádali Policii ČR začátkem měsíce června 2022. Předpokládáme jejich schválení v nejbližších dnech, kdy následně od měsíce července 2022 budeme pravidelně provádět kontrolní měření rychlosti vozidel na Prchalově.)
  2. OV Prchalov požaduje realizaci návrhu předloženého odborem investic, rozvoje a správy majetku na zpevnění komunikace v místní části Prchalov, v úseku od Bílovecké křižovatky po upravený úsek u tunelu (k domu č. p. 50), dle dohod z místního šetření ze dne 23.05.2022. (Vyjádření OIRSM viz přílohy.)
  3. OV Prchalov požaduje označení okrajů silnice v obci po celé její délce, dle způsobu značení na Hájově. (Vyjádření OIRSM viz přílohy.)
  4. OV Prchalov žádá o předávání informací o realizovaných akcích v obci. (Vyjádření OIRSM viz přílohy.)
Přílohy:
Příloha č.1: Zápis č. 38 z OV Prchalov ze dne 01.06.2022.pdf (Veřejná)
Příloha č.2: Vyjádření OIRSM k Zápisu č. 38 z OV Prchalov.docx (Veřejná)