Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:27
Konané dne:22.06.2022
Materiál číslo:17
Název materiálu a návrh usnesení:
Žádost Bc. Jana Tyllicha, DiS., o poskytnutí individuální dotace
I. Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města Příbora ve výši 50 000 Kč  Bc. Janu Tyllichovi, DiS., se sídlem náměstí Sigmunda Freuda 23, Příbor, 742 58, IČO 76518817, účelově určenou na dopravu do Budapešti z důvodu účasti taneční skupiny LDance Příbor v soutěži World Dance Championship a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Příbora na rok 2022 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu ve výši 50 000 Kč mezi Městem Příbor, sídlem náměstí Sigmunda  Freuda 19, Příbor, 742 58, IČO 00298328 a Bc. Janem Tyllichem, DiS., se sídlem náměstí Sigmunda Freuda 23, Příbor, 742 58, IČO 76518817.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 3
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Iveta Busková
Zpracoval:Iveta Busková
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Město Příbor obdrželo dne 23.05.2022 v pořadí šestou žádost o individuální dotaci pro rok 2022 (dále též ID), a to od Bc. Jana Tyllicha, DiS (dále též žadatel).

Žadatel žádá město Příbor o poskytnutí ID ve výši 50 000 Kč na "Dopravu do Budapešti" z důvodu účasti taneční skupiny LDance Příbor v soutěži World Dance Championship, která se uskuteční v Budapešti dne 19.06.2022.

Proběhlo on-line jednání Pracovní skupiny pro hodnocení individuálních dotací, kde přítomní členové většinou hlasů dospěli k závěru doporučit Zastupitelstvu města Příbora poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč.

V rozpočtu města Příbora na paragrafu 3429 je na individuální dotace vyčleněna částka 1 000 000 Kč pro rok 2022. Z této částky bylo prozatím schváleno následující:

 

  • Tělovýchovnná jednota Příbor: oprava střešní krytiny - fotbalový stadión: 65 000 Kč,
  • Tělocvičná jednota Sokol Příbor: modernizace nemovitosti, stavební úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti, rekonstrukce nemovitosti: 205 455 Kč,
  • Renarkon o, p. s.: spoluúčast na pořízení osobního automobilu: 20 000 Kč,
  • Tělovýchovná jednota Příbor: tenisový areál - obměna osvětlení: 250 000Kč,
  • Junák - český skaut, středisko Příbor, z. s.: zateplení hlavní stěny velkého sálu: 40 000 Kč.

V rozpočtu tedy zbývá částka 419 545 Kč.

Kromě této žádosti byla doručena ještě žádost Spolku Obnova života, památek a tradic, z.s. ve výši 18 000 Kč  na obnovu kovaného kříže. Tuto žádost bude schvalovat Rada města Příbora.

Přílohy:
Příloha č.1: Žádost o individuální dotaci (Veřejná)
Příloha č.2: Zpráva pracovní skupiny (Veřejná)
Příloha č.3: Navrh smlouvy pro poskytnuti individualni dotace - Tyllich (Veřejná)