Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:27
Konané dne:22.06.2022
Materiál číslo:10
Název materiálu a návrh usnesení:
Lokalita Za školou Npor. Loma - veřejná soutěž o zřízení práva stavby pro bytovou výstavbu na pozemku parc. č. 2178/7 k. ú. Příbor
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informaci o ukončení jednání se společností ARTERA LAMELY PŘÍBOR s. r. o. ve věci zřízení práva stavby a o uzavření budoucí smlouvy darovací k pozemku parc. č. 2178/7 v k. ú. Příbor z důvodu nedodržení závazku ze strany účastníka veřejné soutěže.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 2
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. Jaroslav Šimíček
Zpracoval:Lenka Habdasová
Právní konzultace:JUDr. Rostislav Michálek (právník)
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města na základě vyhlášené veřejné soutěže o zřízení práva stavby pro bytovou výstavbu na pozemku parc. č. 2178/7 k. ú. Příbor přijalo dne 23.06.2021 usnesení č. 13/20/ZM/2021 ve znění:

 

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí 1. zprávu o průběhu veřejné soutěže o zřízení práva stavby pro bytovou výstavbu na pozemku parc. č. 2178/7 v k. ú. Příbor, 2. doporučení odborné poroty - stanovení pořadí účastníků veřejné soutěže.

 

II. Zastupitelstvo města stanovuje pořadí účastníků veřejné soutěže o zřízení práva stavby pro bytovou výstavbu na pozemku parc. č. 2178/7 v k. ú. Příbor následovně:

1. místo SG-Servis Real spol. s r. o., IČO 06921116,

2. místo Promet Management Services s. r. o., IČO 07468351. 

 

III. Zastupitelstvo města ukládá vedoucímu OIRSM vyzvat účastníky veřejné soutěže o zřízení práva stavby pro bytovou výstavbu na pozemku parc. č. 2178/7 v k. ú. Příbor k uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby a o uzavření budoucí darovací smlouvy v pořadí stanoveném v bodu II. tohoto usnesení. Termín: 31.08.2021.

 

V souladu s citovaným usnesením seznámil odbor investic, rozvoje a správy majetku účastníky veřejné soutěže s rozhodnutím zastupitelstva města a vyzval vítězného účastníka, původně SG-Servis Real spol. s r. o., nově ARTERA LAMELY PŘÍBOR s. r. o., k úhradě příslušných plateb - 11 000 000 Kč plus DPH ve výši 21 % za zřízení práva stavby a složení jistiny na dodržení regulativů zástavby ve výši 1 000 000 Kč. Termín pro úhradu uvedených plateb byl Pravidly č. 5/2020 stanoven do 90 dnů ode dne převzetí výzvy k provedení plateb. Konečný termín, který byl rozhodnutím zastupitelstva dvakrát prodloužen, byl stanoven na 30.05.2022. V tomto termínu byly na účet města poukázány dvě platby v úhrnné výši 4 000 000 Kč, další platby nebyly evidovány. S ohledem na tuto skutečnost bylo společnosti ARTERA LAMELY PŘÍBOR zasláno oznámení o ukončení jednání a poukázané platby byly vráceny zpět na účty, ze kterých byly odeslány. Poplatek za účast ve veřejné soutěži ve výši 20 000 Kč propadl ve prospěch města.

 

V návaznosti na ukončené jednání s vítězným účastníkem veřejné soutěže oslovil odbor IRSM dalšího účastníka veřejné soutěže společnost Promet Management Services s. r. o., aby ověřil, vzhledem k době uplynulé od obeznámení s výsledky veřejné soutěže, zda zájem o realizaci developerského záměru ze strany společnosti nadále trvá. Pokud společnost svůj zájem potvrdí, bude vyvoláno jednání, na kterém budou dohodnuty podrobnosti a bude předána výzva k úhradě příslušných plateb. Pokud budou platby provedeny ve stanovených termínech, bude uzavřena příslušná smlouva - viz příloha.

 

Variantní návrh usnesení pro případ, že zastupitelstvo města rozhodne o zrušení veřejné soutěže a další rozhodování o využití pozemku parc. č. 2178/7 postoupí zastupitelstvu ustanovenému na základě komunálních voleb:

část I beze změn

nově

II. Zastupitelstvo města ruší část III. usnesení č 23/20/ZM/2021 ze dne 23.06.2022.

III. Zastupitelstvo města ukládá vedoucímu odboru IRSM předložit informaci o pozemku parc. č. 2178/7 v k. ú. Příbor zastupitelstvu města ustanovenému na základě voleb do zastupitelstev obcí 2022, a to na 2. jeho zasedání.

 

Přílohy:
Příloha č.1: Smlouva (Veřejná)
Příloha č.2: Prezentace spol. Promet Group Management (Veřejná)