Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:27
Konané dne:22.06.2022
Materiál číslo:11
Název materiálu a návrh usnesení:
Zpráva o uplatňování ÚP Příbora a schválení zadání Změny č. 3 ÚP Příbora
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Příbora ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

dle ust. § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu Příbora ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. A) a dílčích příloh č. A) 1., A) 2., A) 3., A) 4., A) 5. a A) 6. podkladového materiálu.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

rozšíření obsahu nejbližší pořizované změny Územního plánu Příbora, uvedené v kapitole E. schválené Zprávy o uplatňování Územního plánu Příbora, o požadavky uvedené v dílčích přílohách č. A) 2. a č. A) 3. podkladového materiálu.

IV. Zastupitelstvo města schvaluje

zařadit do obsahu nejbližší pořizované změny Územního plánu Příbora, uvedené v kapitole E. schválené Zprávy o uplatňování Územního plánu Příbora, požadavky doporučené pořizovatelem v příloze C) podkladového materiálu.

V. Zastupitelstvo města schvaluje

dle § 55 odst. 1 a § 55a odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, pořízení Změny č. 3 Územního plánu Příbora.

VI. Zastupitelstvo města ukládá
1. vedoucímu OIRSM
1.1.

jako pořizovateli územně plánovací dokumentace města Příbora zahájit činnosti související s pořízením návrhu Změny č. 3 Územního plánu Příbora.

Termín: 30.06.2022
Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 9
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. Jaroslav Šimíček
Zpracoval:Ing. Romana Šašinková, DiS.
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města uložilo usnesením č. 12/23/ZM/2021 vedoucímu OIRSM předložit Zastupitelstvu města Příbora k odsouhlasení návrh zadání Změny č. 3 Územního plánu Příbora.

Zástupci OIRSM, jako pořizovatelé územně plánovací dokumentace města Příbora (dále jen pořizovatel) v rámci přípravy celého procesu projednali upřesnění následujícího postupu u zástupců nadřízeného orgánu územního plánování, odboru územního plánování a stavebního řádu KÚ MSK s ohledem na skutečnost, že stavební zákon v § 55 odst. 1) ukládá pořizovateli předložit zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období (dále jen Zpráva). Poslední Zpráva byla schválena Zastupitelstvem města Příbora dne 14.09.2017, a i přesto, že v roce 2020 byla schválena Změna č. 1 a v roce 2021 Změna č. 2 Územního plánu Příbora, potvrdili zástupci KÚ MSK, že je Zprávu nutné zpracovat a vyhodnotit změny v území. V tomto případě ale může tato Zpráva sloužit i jako zadání a pokud bude ve Zprávě uveden požadavek na zkrácený postup při pořízení následné změny územního plánu v souladu s § 55a odst. 1) stavebního zákona, bude celý proces pořízení Změny č. 3 ÚP Příbora (dále jen Změna č. 3) časově rychlejší než při původně uvažovaném standardním procesu pořízení Změny č. 3 bez zprávy o uplatňování.

Na základě těchto skutečností byl dne 15.02.2022 zastupitelstvu města předložen návrh, aby tuto skutečnost vzalo na vědomí (vzato na vědomí usnesením 11/24/ZM/2022) a pro účely zpracování zprávy o uplatňování územního plánu a následné Změny č. 3 stanovilo dle § 47 odst. 1) určeného člena zastupitelstva, který bude s pořizovatelem spolupracovat a bude s ním Zprávu i následnou Změnu č. 3 projednávat (jmenován Ing. arch. Jan Malík usnesením č. 12/24/ZM/2022).

Pořizovatel na základě schválených postupů zpracoval v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška") Zprávu o uplatňování Územního plánu Příbora.

Součástí této zprávy je jednak souhrn dílčích návrhů na pořízení Změny č. 3 a také návrh, že s ohledem na rozsah a věcný obsah navrhovaných úprav se v souladu s § 55a odst. 1) stavebního zákona navrhuje projednání 3. Změny Územního plánu Příbora zkráceným postupem.

Dne 12.04.2022 bylo zahájeno veřejnoprávní projednání Zprávy s tím, že úplné znění návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Příbora 2022 bylo vystaveno k veřejnému nahlédnutí po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce, tj. od 12.04.2022 do 13.05.2022 a do tohoto data mohl každý uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky.

Ve stanovené lhůtě obdržel pořizovatel celkem 10 vyjádření dotčených orgánů (příloha č. 4), 3 vyjádření oprávněných investorů - správců sítí (příloha č. 5) a jedno vyjádření fyzických osob (příloha č. 6).

Na základě vyjádření KÚ MSK, odboru ÚP a SŘ byly do Zprávy zapracovány požadavky na posouzení ploch Z 58 a Z 59 s ohledem na soulad s Politikou územního rozvoje ČR ve znění její Aktualizace (dále jen A-PUR ČR) č. 1, 2, 3, 4 a 5 (bodem č. 26 - záplavové území Kopřivničky) a na posouzení ploch Z 26 a Z 57 s ohledem na soulad s A-PÚR ČR (bodem č. 25 - vliv sesuvných území).

Na základě požadavku ČEPS, a.s. Praha byla do Zprávy doplněna informace o novém rozvojovém záměru z A-PÚR ČR, a to bod E 23 - koridor elektrického vedení 400/110 kV pro elektrickou stanici v Lískovci.

Obsah dalších vyjádření jednotlivých dotčených orgánů, oprávněných investorů a fyzických osob byl přiřazen a komentován v Příloze Zprávy (příloha č. 3), vždy u konkrétního dílčího požadavku a v samostatné příloze (příloha č. 2) Vyhodnocení připomínek ke Zprávě o uplatňování ÚP Příbora.

 

Tato Zpráva o uplatňování ÚP Příbora uvádí několik skutečností, ze kterých vyplynula potřeba změny územního plánu. Zpráva je zpracována včetně podkladů obsahujících zadání Změny       č. 3 ÚP Příbora. S ohledem na rozsah a věcný obsah navrhovaných úprav se v souladu s § 55a odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění navrhlo projednání 3. Změny Územního plánu Příbora zkráceným postupem. Tento postup byl akceptován ze strany Krajského úřadu MSK, a to

  • souhlasným stanoviskem odboru ŽP KÚ MSK podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • stanoviskem odboru ŽP KÚ MSK podle § 10i odst. 2, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, že Změnu č. 3 v předloženém rozsahu není nutné podle tohoto zákona posuzovat.

 

Pořizovatel na základě veřejnoprávního projednání Zprávy o uplatňování ÚP Příbora navrhuje zastupitelstvu města, aby

- vzalo na vědomí informace o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Příbora ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy,

- schválilo dle ust. § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu Příbora  ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. A) a dílčích příloh č. A) 1., A) 2., A) 3., A) 4., A) 5. a A) 6. podkladového materiálu,

- schválilo rozšíření obsahu nejbližší pořizované změny Územního plánu Příbora, uvedené v kapitole E. schválené Zprávy o uplatňování Územního plánu Příbora, o požadavky uvedené v dílčích přílohách č. A) 2. a č. A) 3. podkladového materiálu,

- schválilo zařadit do obsahu nejbližší pořizované změny Územního plánu Příbora, uvedené v kapitole E. schválené Zprávy o uplatňování Územního plánu Příbora, požadavky doporučené pořizovatelem v příloze C) podkladového materiálu,

- schválilo dle § 55 odst. 1 a § 55a odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, pořízení Změny č. 3 Územního plánu Příbora,

- uložilo pořizovateli územně plánovací dokumentace města Příbora zahájit činnosti související s pořízením návrhu Změny č. 3 Územního plánu Příbora.

 

Přílohy:

A/ Zpráva o uplatňování ÚP Příbora upravená po veřejném projednání.

  1. Karty jednotlivých požadavků na změny územního plánu dle bodu B.6 této zprávy dle jednotlivých katastrálních území.
  2. Přehled vyjádření dotčených orgánů doručených v rámci projednávání Zprávy o uplatňování ÚP Příbora
  3. Přehled připomínek oprávněných investorů doručených v rámci projednávání Zprávy o uplatňování ÚP Příbora.
  4. Přehled ostatních připomínek doručených v rámci projednávání Zprávy o uplatňování ÚP Příbora.
  5. Stanovisko KÚ MSK dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP.
  6. Stanovisko KÚ MSK dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

 

B/ Vyhodnocení připomínek ke Zprávě o uplatňování ÚP Příbora.

C/ Doporučení pořizovatele vyplývající ze Zprávy pro další průběh pořízení Změny č. 3 ÚP Příbora.

Přílohy:
Příloha č.1: A) Zpráva o uplatňování ÚP Příbora 2022 - upravená po veřejném projednání.pdf (Veřejná)
Příloha č.2: A) 1. Karty jednotlivých požadavků na změnu územního plánu - vyhodnocení po veřejném projednání - min..pdf (Veřejná)
Příloha č.3: A) 2. Přehled vyjádření dotčených orgánů.zip (Veřejná)
Příloha č.4: A) 3. Přehled připomínek oprávněných investorů.zip (Veřejná)
Příloha č.5: A) 4. Přehled ostatních připomínek.pdf (Neveřejná)
Příloha č.6: A) 5. Stanovisko KÚ MSK dle zákona č. 100-2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP.pdf (Veřejná)
Příloha č.7: A) 6. Stanovisko KÚ MSK dle § 45i zákona č. 114-1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.pdf (Veřejná)
Příloha č.8: B) Vyhodnocení připomínek ke Zprávě ÚP.pdf (Veřejná)
Příloha č.9: C) Doporučení pořizovate - pořízení Změny č. 3 ÚP Příbora.pdf (Veřejná)