Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:21
Konané dne:23.09.2021
Materiál číslo:5
Název materiálu a návrh usnesení:
Zápisy z výborů ZM a komisí RM
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
 1. Zápis č. 24 z FV ze dne 08.09.2021 včetně usnesení
 2. Zápis č. 25 z OV Hájov ze dne 07.06.2021
 3. Zápis č. 26 z OV Hájov ze dne 02.08.2021
 4. Zápis č. 28 z OV Prchalov ze 02.06.2021
 5. Zápis č. 29 z OV Prchalov ze dne 01.09.2021
 6. Zápis č. 16 z KV ze dne 07.09.2021.
Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 7
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:JUDr. Rostislav Michálek (tajemník)
Zpracoval:Pavla Urbanová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Zápis č. 24 z FV ze dne 08.09.2021
Přijatá usnesení:

 • FV schvaluje program 24. jednání FV.
 • FV doporučuje ZM vzít na vědomí Výsledek hospodaření města Příbora za I. pololetí roku 2021.
 • FV doporučuje ZM vzít na vědomí Zprávu o stavu pohledávek a závazků města a jeho příspěvkových organizací k 30.6.2021.
 • FV odkládá materiál žádost právnické osoby STV RK Servis, s.r.o. se sídlem Skotnice o prodej nemovitosti na ul. U Brány, z důvodu nejasného využití tohoto objektu a pozemků ze strany města Příbora.
 • FV nedoporučuje ZM bezúplatný převod části pozemku parc. č. 805 v k. ú. Příbor paní Ing. Petře Mückové,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ .
 • FV doporučuje ZM prodej části pozemku parc. č. 479/20 o výměře 2 m2 panu Žáčkovi Karlovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za prodejní cenu 200 Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem, plus DPH.
 • FV bere materiál žádost o stanovisko k možnému využití pozemků v lokalitě u starého vodojemu na vědomí.
 • FV doporučuje ZM nerealizovat předloženou problematiku Nakládání s odpadními vodami pomocí finanční spoluúčasti města Příbora.
 • FV schvaluje jednání finančního výboru v následujících termínech: 8.9., 6.10.,10.11. a 1.12.2021.
 • FV bere na vědomí plnění daní k 31.8.2021.

Zápis č. 25 z OV Hájov ze dne 02.06.2021
Přijatá usnesení:

 • OV nesouhlasí s žádostí pí. Jalůvkové o omezení rychlosti. (Vyřízeno)
 • OV schválil plán práce na 2. polovinu roku 2021.
 • OV požaduje řešit sečení trávy a opravy cest na Hájově.

Zápis č. 26 z OV Hájov ze dne 02.08.2021
Přijatá usnesení:

 • OV požaduje komplexní způsob oprav obecních cest. (Vyjádření OIRSM: Požadavek bude navržen do rozpočtu na r. 2022.)
 • OV žádá technické služby o posečení trávy před akcemi v 32 a 34 týdnu. (Vyjádření TS: Sečení bylo realizováno před poutí.)
 • OV požaduje opravu podstavy lavičky na Černicích "U Františka". (Vyjádření TS: Zajistíme opravu.)
 • OV vyslovuje poděkování mladým hasičům za reprezentaci obce.

Zápis č. 28 z OV Prchalov ze dne 02.06.2021
Přijatá usnesení:

 • OV Prchalov požaduje změnu dopravní situace - hlavní silnice ve směru od Sedlnice do Prchalova.
 • OV Prchalov požaduje revitalizaci lípy u kaple na Prchalově.

Vyjádření OIRSM
K podnětu OV Prchalov na změnu dopravního značení na křižovatce u ČS PHM sděluji, že uplatníme tento požadavek na SSMSK, které přilehlé komunikace patří a požádáme o stanovisko Policii ČR DI v Novém Jičíně.
O výsledcích projednání budeme OV Prchalov informovat.

Vyjádření TS

 • V případě schválení změny dopravního značení na Silničním správním úřadě a Dopravním inspektorátu, souhlasíme se změnou dopravního značení.
 • Požadavek je směřován spíše na Odbor životního prostředí, který zadává ořezy stromů externí firmě. Ořez by měl být proveden v souladu s ČSN a arboristickými zásadami.

Vyjádření OŽPD - Ing. Veselkové
K otázce revitalizace lípy u kaple na Prchalově sděluji následující. Předmětnou dřevinu jsem již několikrát konzultovala s arboristickou firmou, která mi doporučila její pokácení. Přikládám foto z letošního května, na níž je viditelné, že koruna je již zcela suchá. Bylo požádáno, jestli by bylo možno ještě jednou zhodnotit stav lípy, a zda by připadalo v úvahu radikální zmlazení. Cena za odborné radikální zmlazení dřeviny by vyšla cenově stejně jako skácení dřeviny, a to cca 10 tisíc Kč. Arboristé doporučují skácení předmětné lípy a výsadbu nové dřeviny.

Prosím o stanovisko osadního výboru Prchalov, jestli požadují předmětnou dřevinu zachovat a zmladit, nebo zda je možno ve věci zahájit správní řízení o skácení dřevin mimo les s uložením náhradní výsadby (která by byla uložena po dohodě s OV Prchalov).
 
Zápis č. 29 z OV Prchalov ze dne 01.09.2021
Přijatá usnesení:
 • OV Prchalov požaduje splnění požadavků na TS Příbor oprava oplocení na hřišti, rekonstrukce toalet na hřišti, oprava vstupní brány na hřiště, rekonstrukce/zřízení prodejního stánku na hřišti. (Předáno TS)
 • OV Prchalov požaduje odstranění plechové úřední desky. (Předáno OOSČ)
 • OV Prchalov požaduje změnu dopravní situace - hlavní silnice ve směru od Sedlnice do Prchalova, umístění dopravní značky Nerovnost vozovky.(Předáno OIRSM - v realizaci)
 • OV Prchalov požaduje zaslání informace k opravě místní komunikace - 1. část. (Informace byly OV Prchalova OIRSM předány)
 • OV Prchalov požaduje splnění požadavků na TS Příbor v roce 2021 - úprava živého plotu na hřišti, oprava plotu na hřišti, oprava laviček, instalace koše na basketbal, ořez a výřez náletových stromů kolem komunikace směrem do Borovce. (Předáno TS)
 • OV Prchalov požaduje zaslání informace k opravě místní komunikace - 2. část. (Informace byly OV Prchalova OIRSM předány)
 • OV Prchalov požaduje zaslání informace k požadavku na provedení nástřiku vnějších stěn betonových panelů protihlukových zábran barevným nástřikem (zelený, hnědý). (Není v působnosti města)
 • OV Prchalov požaduje zaslání informace k požadavku autobusových zastávek a laviček na zastávkách v obci (Vyjádření OIRSM: navrženo v rozpočtu města)

Zápis č. 16 z KV ze dne 07.09.2021
Přijatá usnesení:

 •  KV schválil navržený program 16. schůze Kontrolního výboru ZM Příbor.
 •  KV projednal a konstatoval, že usnesení 46. až 52. schůze RM a usnesení 19. a 20. zasedání ZM jsou v pořádku a bez nedostatků, pouze v usnesení 52. RM chybí druhý podpis (místostarosty nebo pověřeného člena RM) pod usnesením.
   
 • Vyjádření tajemníka MÚ města:

  Dle ust. § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o obcích"): "Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. O námitkách člena rady obce proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady obce. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce."

  Usnesení rady je součástí samotného zápisu. Provedl jsem kontrolu předmětného zápisu uloženého na městském úřadu, přičemž jsem zjistil, že je podepsán oběma osobami. Není tedy pravdou, že na něm chybí příslušný podpis, jak uvádí kontrolní výbor.

  Zákon o obcích ani jiný obecně závazný předpis nestanovuje povinnost zveřejňovat zápis, popř. jeho část "usnesení" na úřední desce či jiným způsobem, a tedy ani náležitosti takovéhoto zveřejnění. Z tohoto důvodu není pravdou, že chybějící podpis místostarosty či pověřeného člena RM na zveřejněném usnesení je v rozporu se zákonem o obcích.

  Povinnost zveřejňovat usnesení rady města je upraveno toliko v jednacím řádu rady města, který není právním předpisem. Administrativní chybou zřejmě došlo k tomu, že podpis pověřeného člena rady nebyl na usnesení zveřejněném na úřední desce. Toto nedopatření však není porušením žádného obecně závazného předpisu a ani nemá žádné právní důsledky.

 • KV projednal a vzal na vědomí výsledky kontrol "Dodržování pravidel pro přidělování bytů v DPS a Dodržování pravidel pro přidělování městských bytů". Kontrolami nebyly shledány žádné nedostatky.
 • KV schválil plán práce KV na druhou polovinu roku 2021 s těmito termíny konání schůzí KV: 7.9.2021; 4.10.2021 a 22.11.2021.
Přílohy:
Příloha č.1: Usnesení č. 24 z FV ze dne 08.09.2021 - anonymizováno.docx (Veřejná)
Příloha č.2: Zápis č. 24 z FV ze dne 08.09.2021 - anonymizováno.docx (Veřejná)
Příloha č.3: Zápis č. 25 z OV Hájov ze dne 07.06.2021.docx (Veřejná)
Příloha č.4: Zápis č. 26 z OV Hájov ze dne 02.08.2021.docx (Veřejná)
Příloha č.5: Zápis č. 28 z OV Prchalov ze dne 02.06.2021.pdf (Veřejná)
Příloha č.6: Zápis č. 29 z OV Prchalov ze dne 01.09.2021.pdf (Veřejná)
Příloha č.7: Zápis č. 16 z KV ze dne 07.09.2021.docx (Veřejná)