ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 15.05.2019
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 5. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
3. Zpráva o činnosti Rady města PříborIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Prodej části pozemku parc. č. 1320/1 k. ú. PříborMgr. Pavel Netušil
7. Dohoda o zrušení předkupního právaMgr. Pavel Netušil
8. Pozemky pod účelovou komunikací k. ú. HájovMgr. Pavel Netušil
9. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018Mgr. Pavel Netušil
10. Zpráva o stavu pohledávek města a jeho organizací k 31.12.2018.Mgr. Pavel Netušil
11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbor za rok 2018Ing. arch. Jan Malík
12. Závěrečný účet města Příbora za rok 2018Ing. arch. Jan Malík
13. Schválení účetní závěrky za rok 2018Ing. arch. Jan Malík
14. Návrh RO č. 2 města Příbora na rok 2019Ing. arch. Jan Malík
15. Kotlíkové dotace - 2. výzva, proplacení 3. částiMgr. Pavel Netušil
16. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
17. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta
Za správnost: Lucie Boháčová, referent