Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:21
Konané dne:23.09.2021
Materiál číslo:13
Název materiálu a návrh usnesení:
Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1346 Dukelská v Příboře
I. Zastupitelstvo města odmítá

dotaci na akci "Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1346 Dukelská v Příboře"

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 5
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. Jaroslav Šimíček
Zpracoval:Bc. Martina Limberková
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Důvodová zpráva:

Odbor investic, rozvoje a správy majetku předkládá zastupitelstvu města materiál týkající se projektu "Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1346 Dukelská v Příboře".

V roce 2014 byla zpracována projektová dokumentace na zateplení obálky budovy a výměnu oken Ing. Kamilem Lerchem. V roce 2016 byla projektová dokumentace rozšířena o rekuperaci a následně v roce 2017 přislíbena dotace z Operačního programu životního prostředí 2014-2020 Státního fondu životního prostředí.

V případě zateplení objektu a výměny oken je přislíbena dotace ve výši 8 105 419 Kč což činí 50 % z celkového rozpočtu, který byl podkladem pro registraci akce. Na rekuperaci je přislíbena dotace ve výši 5 967 590,30 Kč což činí 70 % z celkového rozpočtu, který byl podkladem pro registraci akce.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace s následujícími podíly:

Pro část související se zateplením a výměnou oken:

Dotace                                 Podíl města                       Celkem

8 105 419 Kč                       8 105 419 Kč                   16 210 838 Kč

Pro část související s rekuperací:

Dotace                                 Podíl města                       Celkem               

5 967 590 Kč                       2 557 539 Kč                       8 525 129 Kč

V následujících letech nebyla akce do rozpočtu města zařazena. 

Objekt je stavebně koncipován jako základní škola a k tomuto účelu byl před lety vystavěn. Cca v roce 2000 byl v objektu provoz základní školy ukončen. Následně zde probíhala např. výuka žáků zvláštní školy, individuální pronájmy soukromých subjektů a setkávání seniorů z klubu letců. Největším využitím objektu po léta zajišťuje LUNA Příbor, p.o., která se stará primárně o volnočasové aktivity dětí, ale i dospělých. V roce 2019 se stěhuje do objektu nový uživatel a to soukromá škola Gaudi. Potenciál školy roste a pochopitelně vedení této školy na situaci reaguje a snaží se kapacitně rozšiřovat své prostory formou pronájmu od města. Dne 12.12.2019 proběhla koordinační schůzka ohledně rekonstrukce budovy Dukelské, kde byl přizván architekt, který vnesl do projektu novou myšlenku. Myšlenkou je vyzdvihnutí architektonických prvků budovy, které byly původním projektem odstraněny. Diskutováno bylo více bodů. Pro úplnost zastupitelstvu města zápis z této schůzky předkládáme (příloha č.1 a č. 2). Následně byla Ing. Lerchem zpracována cenová nabídka na úpravu projektu v rozsahu 169 400 Kč vč. DPH. Finanční prostředky ve výši 170 000 kč byly následně zařazeny do rozpočtu města. 

Škola Gaudi si v letošním roce podala žádost o odkoupení bývalé školní jídelny na Dukelské ulici s cílem propojit ji s budovou školy. Také žádala o dlouhodobý pronájem. Dne 19.05.2021 proběhla schůzka zástupců města, LUNY, technických služeb i školy Gaudi za účelem probrání nových skutečností a vstupů, které by mohly mít vliv na úpravu projektové dokumentace. V 06/2021 sdělila škola Gaudi, že z důvodu malých kapacit mateřských škol své žádosti stahuje a vyčká, jak se situace vyvine (viz příloha č.4). Následně chce znovu obnovit jednání s městem a spolupracovat na přípravě nezbytné dokumentace. Zápis ze schůzky dne 19.05.2021 je přiložen v příloze č.3 tohoto materiálu.

Vzhledem k tomu, že v rámci dotace musíme do 31.12.2021 předložit Státnímu fondu životního prostředí ČR již podepsanou smlouvu o dílo se zhotovitelem, obáváme se, že v současném stavu toto nelze stihnout. 

1. doba na úpravu projektové dokumentace - 3 měsíce (a to musíme počítat od definitivního rozhodnutí města, co bude předmětem projektu)

2. škola Gaudi má určité představy na přestavbu interiéru (má vliv na rekuperaci objektu), ale v současné době vyčkává, jak se vyvine situace ohledně mateřských škol - časový horizont neumíme odhadnout

3. schválení projektové dokumentace, následné vyhlášení veřejné zakázky a výběr zhotovitele v radě města - 3 měsíce

Nezadbatelný je i fakt, že na stavbu by mělo být vydáno stavební povolení s dokumentací předjednanou s HZS MSK (hasiči) a KHS MSK (hygiena). Pokud by se prováděly pouze práce související se zateplením nebo výměna oken, povolení by stavební úřad nevyžadoval.

S ohledem na vývoj cen na trhu stavebních materiálů nutno konstatovat, že tato akce bude pro město ekonomicky nevýhodná. Od státního fondu nedostaneme více finančních prostředků než je uvedeno v registraci dotace (viz výše v textu). Nicméně ceny stavebních materiálů, a zateplovacích komponentů zvlášť, šly razantně nahoru, což výrazně zvýší podíl města.

Názor odboru investic, rozvoje a správy majetku:

Odbor investic, rozvoje a správy majetku doporučuje postupovat k tomuto objektu individuálně bez ohledu na dotaci (I když je přislíbená dotace nemalá). Dle našeho názoru je potřeba nejprve rozhodnout především o budoucím využití objektu i bezprostředního přilehlého okolí a teprve následně, byť etapovitě řešit dílčí projekty.

Rozhodnutí o budoucím využití objektu bude podkladem pro odbor investic, rozvoje a správy majetku k zahájení projekčních prací. Tento objekt si zajisté zaslouží nejen novou fasádu, ale především rekonstrukci interiérů. Rozvody kanalizace, vody, elektro, slaboproudé rozvody, sociální zařízení, zázemí tělocvičny, okna, ústřední vytápění apod. již vykazují značné známky opotřebení a proto si myslíme, že by nemělo být prioritou města stihnout dotaci, ale začít s projektovou dokumentací celkové rekonstrukce objektu, která by mohla být realizovaná postupně po etapách.

I z pohledu stávajícího správce není prioritou komplexní zateplení, ale pouze nevyhovující stav okenních výplní (viz zápis z 19.05.2021), který by se dal řešit operativně z rozpočtu OBNF.

Je možné, že v průběhu projekčních prací i následné rekonstrukce, se najde nový dotační titul, který by obnovu budovy na ulici Dukelské podpořil. Věříme, že náš návrh uvedený v závěru tohoto materiálu zvážíte.

Pokud rozhodnou orgány města a navržená usnesení schválí, budou návazně upraveny údaje v akčním plánu, kde akce "Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1346 Dukelská v Příboře" figuruje v realizacích 2022.

V případě akceptování návrhu na odmítnutí dotace doporučuje OIRSM, aby zastupitelstvo města nebo rada města uložila vedoucímu OIRSM zajistit zadání zpracování komplexního řešení využitelnosti budov na pozemcích parc. č. 667/1 a 668/2 včetně veřejných ploch na pozemku parc. č. 668/1 a prostranství před budovou školy na pozemku parc. č. 669/1 v k. ú. Příbor.

Závěr:

Tento materiál byl projednán v řádném termínu rady města dne 29.06.2021 a rada města k němu přijala následující usnesení:

I. Rada města bere na vědomí

informaci k současné situaci týkající se akce "Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1346 Dukelská v Příboře"

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

odmítnout dotaci na akci "Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1346 Dukelská v Příboře"

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: Zápis ze schůzky 12.12.2019 (Veřejná)
Příloha č.2: Prezenční listina z 12.12.2019 (Veřejná)
Příloha č.3: Zápis ze schůzky dne 19.05.2021 (Veřejná)
Příloha č.4: Vyjádření GAUDI a LUNY (Veřejná)
Příloha č.5: Mapový podklad (Veřejná)