Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:27
Konané dne:22.06.2022
Materiál číslo:6
Název materiálu a návrh usnesení:
Budoucnost památkových objektů č. p. 44 a 45 na náměstí Sigmunda Freuda
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

cenovou nabídku vlastníka památkových objektů č. p. 44 a 45 na náměstí Sigmunda Freuda na jejich odkoupení

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

dle předloženého materiálu podklady Ing. arch. Barbory Štefkové, Ing. Václava Jurgy a Ing. arch. Vratislava Zíky  související s rozhodnutím zastupitelstva města o možné koupi památkových objektů č. p. 44 a 45 na náměstí Sigmunda Freuda

III. Zastupitelstvo města souhlasí

se záměrem odkoupení pozemků p. č. 1660/1 a 1660/2 v k.ú. Příbor, jejichž součástí jsou domy č. p. 44 a 45 za cenu 5 800 tis Kč s DPH s podmínkou současného převodu pozemku p. č. 1660/3 v k.ú. Příbor, jehož součástí je objekt bez čísla popisného.

IV. Zastupitelstvo města ukládá
1. vedoucímu OIRSM
1.1.

předložit k projednání zastupitelstvu města kupní smlouvu na odkoupení pozemků p. č. 1660/1 a 1660/2 v k.ú. Příbor, jejichž součástí jsou domy č. p. 44 a 45 a pozemku p. č. 1660/3 v k.ú. Příbor, jehož součástí je objekt bez čísla popisného.

Termín: 14.09.2022
Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 7
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. Jaroslav Šimíček
Zpracoval:Mgr. Marika Demlová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Rada města na základě výjezdního zasedání zastupitelstva dne 03.03.2022 týkající se tématu "budoucnost památkových objektů č. p. 44 a 45" svým usnesením č. 23/66/RM/2022 ze dne 17.05.2022 souhlasila s nárokováním finančních prostředků na zpracování podkladů souvisejících s rozhodnutím zastupitelstva města o možné koupi těchto památkových objektů na náměstí S. Freuda. Dále dne 28.04.2022 proběhla v objektech komentovaná prohlídka s Mgr. Janou Koudelovou, Ph.D., kde se veřejnost mohla detailně seznámit s historií a současným stavem památek.

 

Odbor IRSM předkládá zastupitelstvu města objemovou studii rekonstrukce památkových objektů zpracovanou Ing. arch. Barborou Štefkovou, která prověřila budoucí ideové využití interiérových prostor a ekonomické možnosti a limity případné budoucí realizace viz příloha č. 1 a 2. Předmětem studie je možné využití objektů v 1. NP jako pronajímatelné prostory pro služby a obchod, v 2. NP a v 3. NP jako obytné i neobytné prostory. Objemová studie je brána jako prvotní rozvaha, zda je uvažovaná stavební investice smysluplná. K prověření ekonomické náročnosti navrženého funkčního využití byla vypracována zpráva ze stavebně-technické prohlídky objektu, zpracovaná Ing. Václavem Jurgou viz příloha č. 3. Odborný posudek, který je přílohou č. 4 vypracoval na základě prohlídky objektu i zkušenosti s výzkumem souboru desítek historických domů v majetku města Jihlavy Ing. arch. Vratislava Zíka.  Záměr byl dále kladně konzultován se zástupci památkové péče, kteří v průběhu této předprojektové přípravy posoudili dopad zamýšlených prací na památkové hodnoty dotčených objektů.

 

Předkládaný materiál řeší budoucnost měšťanských domů č. p. 44 a 45, které tvoří významný architektonický a urbanistický celek východní fronty náměstí. Měšťanské domy s parcelními čísly 1660/1 a 1660/2 jsou nemovitými kulturními památkami. Na nádvoří domu č. p. 45 navazuje zahradní objekt bez čísla popisného se samostatným parcelním číslem 1660/3 viz příloha č. 5. Tento dvorní dům není součástí památkové ochrany. Všechny zmíněné objekty se nacházejí v Městské památkové rezervaci Příbor a jsou od roku 2002 v majetku Ing. Jiřího Boušky. Situační snímek je přílohou č. 6.

Dne 19.11.2021 předložil majitel městu návrh na prodej objektů na parcelách 1660/1 a 1660/2 za cenu 5 800 tis Kč včetně DPH a potvrdil, že nabízená cenová nabídka pro město je pevná a neměnná do 30.06.2022. Majitel předpokládá, že získané finanční prostředky investuje do zahradního domu na parcele č. 1660/3, který si ponechá ve svém vlastnictví. Dopis je přílohou č. 7. Pan Ing. Bouška následně sdělil, že je přístupný k jednání o prodeji zahradního domu.

Památkové objekty jsou komunikačně i konstrukčně navzájem spojeny. V roce 2006 zahájil současný majitel plánovanou celkovou rekonstrukci měšťanských domů č. p. 44 a 45. V první fázi stavebních prací přistoupil k opravě krovu, komínových těles a k položení nové střešní krytiny. Dále provedl statické zajištění budov. Další avizované stavební akce se nakonec nepodařilo realizovat. Objekty jsou nyní dlouhodobě nevyužívané a tím i neudržované, z čehož plyne dlouhodobý nezájem investorů.

Tyto dvoupatrové řadové objekty s otevřeným podloubím, které jsou navíc nejviditelnějšími památkami při vstupu do historického náměstí, jsou nyní předmětem budoucí záchrany pro zlepšení vizuální stránky našeho města a pro záchranu samotných objektů. Řešením by mohlo být odkoupení objektů a jejich následná rekonstrukce s respektem k jejich historické hodnotě a nalezení vhodného funkčního využití v zájmu rozvoje města. Druhou možností je uvést objekty do vizuálně uživatelského stavu (oprava fasády, vyklizení interiéru a další nezbytné opravy) a rozsáhlejší rekonstrukci ponechat na vhodné dotační tituly, i když s nejistým výsledkem, popřípadě na jiného investora.

I přestože je projekt rekonstrukce památkových objektů na bytové i nebytové prostory nevýnosný kvůli vysoké investici na rekonstrukci památkově chráněných objektů, lze za odbor IRSM koupi objektů doporučit díky celkovým přínosům - zajistí se šance k řešení, k záchraně, k využití.

V případě koupi objektů se dále navrhuje zpracovat stavebně technický průzkum a stavebně historický průzkum, který byl v minulosti zahájen, avšak ne zcela dokončen. Na těchto základech je dále možné efektivně a kvalitně zpracovat investiční záměr.

Přílohy:
Příloha č.1: Rekonstrukce památkových objektů č. p. 44 a 45 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře_objemová studie.pdf (Veřejná)
Příloha č.2: Rekonstrukce památkových objektů č. p. 44 a 45 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře__předpokládané náklady na rekonstrukci.xlsx (Veřejná)
Příloha č.3: Zpráva_stavebně-technický stav.pdf (Veřejná)
Příloha č.4: Posouzení potenciálu domů č. 44 a 45.pdf (Veřejná)
Příloha č.5: Zahradní dům.docx (Veřejná)
Příloha č.6: Situační snímek.PNG (Veřejná)
Příloha č.7: Dopis.pdf (Veřejná)