ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 12. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 29.05.2024
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 12. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů zastupitelstva městaIng. arch. Jan Malík
6. Lokalita Za školou Npor. Loma - vrácení části jistinyIng. Bohuslav Majer
7. Výkup pozemku - stezka pro pěší a cyklistyIng. Bohuslav Majer
8. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby "D48 Rybí - MÚK Rychaltice" - Ředitelství silnic a dálnic s. p.Ing. Bohuslav Majer
9. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby "Silnice I/58 Příbor - Skotnice" - Ředitelství silnic a dálnic s. p.Ing. Bohuslav Majer
10. Závěrečná inventarizační zpráva majetku města Příbora za rok 2023Ing. Bohuslav Majer
11. Zpráva o stavu pohledávek města k 31.12.2023Ing. Bohuslav Majer
12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2023Ing. arch. Jan Malík
13. Závěrečný účet města Příbora za rok 2023Ing. arch. Jan Malík
14. Schválení účetní závěrky za rok 2023Ing. arch. Jan Malík
15. Návrh rozpočtového opatření č. 2 města Příbora na rok 2024Ing. arch. Jan Malík
16. Zpráva o činnosti v městských lesích za období 2019 - 2023Ing. Bohuslav Majer
17. Adaptační strategie města PříboraIng. Bohuslav Majer
18. Žádost o poskytnutí individuální dotaceIng. arch. Jan Malík
19. Přijetí dotace z rozpočtu MSKIng. arch. Jan Malík
20. Návrhy, podněty a připomínky členů zastupitelstva městaIng. arch. Jan Malík
21. ZávěrIng. arch. Jan Malík.
Ing. arch. Jan Malík, v. r.
starosta