ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 15.02.2022
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 24. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Směna pozemků v k. ú. Klokočov u Příbora - Skarab s. r. o.Mgr. Pavel Netušil
7. Bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3283/19 k. ú. Příbor - Moravskoslezský krajMgr. Pavel Netušil
8. Odkoupení části objektu č. p. 1524 - Jednota s. p. v HodoníněMgr. Pavel Netušil
9. Prodloužení lhůty splatnosti úhrady za zřízení práva stavby a jistiny na dodržení regulace zástavby na pozemku parc. č. 2178/7 k. ú. PříborMgr. Pavel Netušil
10. Dohoda o realizaci sportovní plochy - Sbor dobrovolných hasičů HájovMgr. Pavel Netušil
11. Zpráva o uplatňování Územního plánu Příbora a pořizování Změny č. 3 ÚP PříboraIng. arch. Jan Malík
12. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"Ing. arch. Jan Malík
13. Výběr zhotovitele akce "Zpevněná plocha a odvodnění - p. č. 2922/224, k. ú. Příbor"Mgr. Pavel Netušil
14. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci právnické osobě z rozpočtu městaMgr. Pavel Netušil
15. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
16. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Mgr. Pavel Netušil, v.r.
místostarosta
Za správnost: Pavla Urbanová, referent