ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 13. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 24.06.2020
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 13. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Převod pozemků - doplnění parkovacích ploch na ul. ŠtramberskéMgr. Pavel Netušil
7. Prodej pozemku parc. č. 161/3 k. ú. Klokočov u PříboraMgr. Pavel Netušil
8. Prodej části pozemku parc. č. 54/1 k. ú. Příbor - vstup do domu č. p. 398Mgr. Pavel Netušil
9. Prodej pozemku - Lokalita Za školou Npor. LomaMgr. Pavel Netušil
10. Prodloužení lhůty k platbě - Lokalita Za školou Npor. Loma, pozemek or. č. 8 - 2. žádostMgr. Pavel Netušil
11. Nabídka prodeje pozemků parc. č. 2975/13 a 2975/15 k. ú. PříborMgr. Pavel Netušil
12. Program Dědictví města Příbora pro rok 2020Ing. arch. Jan Malík
13. Petice "Za rozšíření protihlukových bariér v Prchalově podél silnice I/58 Příbor - Skotnice"Ing. arch. Jan Malík
14. Změna pravidel financování osadních výborůIng. arch. Jan Malík
15. Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena ZMIng. arch. Jan Malík
16. Plán práce ZM na 2. pololetí roku 2020Ing. arch. Jan Malík
17. Výroční zpráva města Příbora za rok 2019Ing. arch. Jan Malík
18. Návrh na udělení Ceny obceIng. arch. Jan Malík
19. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019Mgr. Pavel Netušil
20. Zpráva o stavu pohledávek města a jeho organizací k 31.12.2019Mgr. Pavel Netušil
21. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2019Ing. arch. Jan Malík
22. Závěrečný účet města Příbora za rok 2019Ing. arch. Jan Malík
23. Schválení účetní závěrky za rok 2019Ing. arch. Jan Malík
24. Návrh RO č. 2 města Příbor na rok 2020Ing. arch. Jan Malík
25. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
26. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta
Za správnost: Lucie Boháčová, referent